BSD

Psalm 9

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Voor de dirigent op de dood van een zoon, een psalm van David.
 2. Ik dank Hashem met heel mijn hart en vertel al uw wonderen.
 3. Ik verheug mij en juich over U [en] psalmzing uw naam Allerhoogste,
 4. nu mijn vijanden terugtrekken, struikelden en te gronde gaan voor uw aangezicht.
 5. U voert mijn recht en mijn geding uit, U zit op de rechterstoel, een rechtvaardig rechter.
 6. U berispt de volkeren, U richt de goddeloze te gronde, verdelgt hun naam voor altijd en immer.
 7. De vijand is vernietigd, blijvende puinhopen, steden hebt U geruïneerd, hun herinnering is verloren.
 8. Maar Hashem zit voor eeuwig, Hij heeft zijn troon om recht te spreken bereid.
 9. Hij richt de wereld in gerechtigheid, spreekt recht over de volkeren in rechtvaardigheid.
 10. En Hashem zal een burcht zijn voor de onderdrukten, een burcht in tijden van nood.
 11. En zij die uw naam kennen vertrouwen op U, want U Hashem hebt niet verlaten die U zoeken.
 12. Zingt voor Hashem die in Sion woont, vertelt zijn daden aan de volkeren.
 13. Want Hij die bloed opeist, herinnert hen. Hij vergeet het schreeuwen van de nederigen niet.
 14. Wees mij genadig Hashem, zie mijn ellende door mijn haters mij berokkend, U die mij opheft van de poorten van de dood.
 15. Omdat ik al uw glorie proclameer in de poorten van de dochter van Sion, zal ik mij verheugen in uw redding.
 16. De natiën zijn gezonken in de kuil, die zij hebben gemaakt; in het net, dat zij verborgen, is hun voet gevangen.
 17. Hashem werd bekend door het recht dat Hij handhaafde. In het werk van zijn handen is de goddeloze gevangen. Ter overweging, sela.
 18. Goddelozen keren terug naar het graf; alle natiën die Elokim vergeten.
 19. Want niet voor eeuwig zullen de armen worden vergeten, de hoop van de nederigen zal niet eeuwig verloren gaan.
 20. Sta op Hashem laat de sterveling geen macht hebben. Laat de natiën voor uw aangezicht berecht worden.
 21. Stel iemand met kennis over hen aan; dat de natiën leren dat zij stervelingen zijn, sela.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.