BSD

Psalm 79

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm van Asaf. Elokim, volkeren zijn uw erfdeel binnen gedrongen, uw heilige tempel hebben zij verontreinigd, zij hebben Jeruzalem gemaakt tot puinhopen.
 2. Zij hebben de lijken van uw knechten als voedsel voor de vogels des hemels gegeven, het vlees van uw vromen aan het gedierte van het land.
 3. Zij hebben hun bloed uitgegoten als water rondom Jeruzalem en er is niemand die begraaft.
 4. Wij zijn onze buren tot smaad geworden, en die ons omringen tot spot en hoon.
 5. Tot wanneer, Hashem, zult U voortdurend toornig zijn, en uw naijver branden als vuur?
 6. Stort uw boosheid uit over de volkeren, die U niet kennen en op de koninkrijken die uw naam niet aanroepen;
 7. want zij hebben Jacob verslonden en zijn woonplaats verwoest.
 8. Reken ons de ongerechtigheden van de voorvaderen niet toe, kom ons snel tegemoet met uw barmhartigheden, want wij zijn zeer verzwakt.
 9. Help ons, Elokim onze redder, ter wille van de heiligheid van uw naam, red ons, vergeef ons onze zonden ter wille van uw naam.
 10. Waarom zeggen de volkeren: waar is jullie Elokim? Laat voor onze ogen onder de volkeren bekend worden de wraak over het vergoten bloed van uw dienstknechten.
 11. Laat voor U komen het zuchten van de gevangenen, doe de ten dode gedoemde overblijven naar de grootheid van uw macht.
 12. En vergeld onze buren zevenvoudig in hun boezem, hun smaad waarmee ze U gesmaad hebben, Hashem.
 13. En wij, uw volk, en de schapen die U weidt, danken U eeuwig, van geslacht tot geslacht zullen wij uw roem verkondigen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.