BSD

Psalm 72

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor Salomo. Elokim, geef aan de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.
 2. Mag hij uw volk richten in gerechtigheid en uw ellendigen met recht.
 3. Laat de bergen vrede dragen voor het volk en de heuvels, door gerechtigheid.
 4. Mag hij recht doen aan de ellendigen van het volk, mag hij de armen redden en de verdrukker verbrijzelen.
 5. Zij zullen je vrezen zolang de zon en de maan er zijn, van geslacht tot geslacht.
 6. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide gras, als milde regen die de aarde besproeit.
 7. Mag de rechtvaardige in zijn dagen bloeien en mag er grote vrede zijn tot er geen maan meer is.
 8. Mag hij heersen van zee tot zee en van de rivier tot het einde der aarde.
 9. Mogen de woestijnbewoners voor hem knielen en zijn vijanden het stof likken;
 10. de koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken brengen en de koningen van Sheba en Seva hun schatting,
 11. en alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen en alle natiën zullen hem dienen.
 12. Want hij zal de verdrukte en de arme redden en wie geen helper heeft,
 13. hij ontfermt zich over de arme en de verdrukte en de zielen van de verdrukten redt hij.
 14. Hij zal hun ziel van druk en geweld verlossen, en hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
 15. Hij zal leven en men zal hem van het goud van Sheba geven, en men zal altijd voor hem bidden, elke dag zal men hem zegenen.
 16. Een overvloed van koren zal zijn in het land; op de toppen van de bergen, mag zijn vrucht golven als op de Libanon, mogen de stedelingen opbloeien als het kruid der aarde.
 17. Mag zijn naam er voor altijd zijn, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volkeren hem zegenen en gelukkig prijzen.
 18. Gezegend zij Hashem Elokim, de Elokim van Israël, die alleen wonderen doet.
 19. En gezegend is zijn heilige naam voor altijd, en mag zijn heiligheid de hele aarde vullen. Amen, amen.
 20. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.