BSD

Psalm 60

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Vers 1: sjoesjan edoet is een muziekinstrument.
 1. Voor de dirigent. Op sjoesjan edoet. Een michtam van David, om te leren;
 2. toen hij oorlog voerde tegen Aram Naharaim en tegen Aram Tzoba en Joab terugkeerde en Edom sloeg in het zoutdal: twaalfduizend man.
 3. Elokim, U hebt ons verworpen, U hebt ons verbroken, U was toornig; herstel ons!
 4. U liet de aarde beven en scheuren; genees haar breuk, want zij wankelt.
 5. U hebt uw volk harde dingen doen zien, U liet ons wijn drinken, die ons deed waggelen.
 6. U gaf een banier aan hen, die U vrezen om zich ter wille van de waarheid te verzamelen. sela
 7. Zodat uw geliefden gered worden, bevrijd door uw rechterhand en antwoord mij.
 8. Elokim heeft gesproken in zijn heerlijkheid. Ik zal juichen, ik zal Sichem verdelen en het dal van Sukkot uitmeten.
 9. Van mij is Gilead en van mij is Manasse, en Ephraim is mijn helm, terwijl Juda mijn heersersstaf is;
 10. Moab is mijn wasbekken en op Edom werp ik mijn schoen, over Filistea zal ik juichen.
 11. Wie zal mij brengen naar de versterkte stad, wie zal mij leiden naar Edom?
 12. Bent U het niet, Elokim, die ons verworpen hebt; bent U, Elokim niet uitgetrokken met onze legerscharen?
 13. Geef ons hulp tegen de vijand, want hulp van mensen is tevergeefs.
 14. Met Elokim zullen wij kloeke daden doen en Hij zal onze vijanden vertrappen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.