BSD

Psalm 51

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Een psalm van David.
 2. Toen de profeet Natan bij hem kwam toen hij tot Batsjeva was gekomen.
 3. Toon mij uw genade Elokim door uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
 4. was mij geheel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde.
 5. Want ik ken mijn overtreding en mijn zonde staat altijd voor mij.
 6. Tegen U alleen heb ik gezondigd en heb ik kwaad gedaan in uw ogen, omdat U rechtvaardig in uw spreken bent en rein in uw gericht.
 7. Zie, in ongerechtigheid was mijn begin en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
 8. Zie, U verlangt waarheid in het verborgene, in het geheim onderwijst U mij wijsheid.
 9. Ontzondig mij met hysop en ik zal rein zijn, was mij, ik zal witter zijn dan sneeuw;
 10. laat mij blijdschap en vreugde horen, dat mijn gebeente, dat U verbrijzeld hebt, vrolijk wordt.
 11. Verberg uw aangezicht voor al mijn zonden en verdelg al mijn ongerechtigheden.
 12. Schep mij een rein hart Elokim en vernieuw een standvastige geest in mij.
 13. Werp mij niet weg van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij;
 14. herstel in mij de blijdschap van uw redding en ondersteun mij met een gewillige geest.
 15. Want ik wil de overtreders uw weg leren, zodat zondaren tot U zullen terugkeren.
 16. Red mij van de bloedschuld Elokim, Elokim van mijn redding en laat mijn tong jubelend zingen van uw gerechtigheid;
 17. Hashem open mijn lippen en laat mijn mond uw roem verkondigen.
 18. Want U verlangt geen offer, dat ik U die geven zou; en brandoffers wilt U niet.
 19. De offers die Elokim verlangt zijn een gebroken geest; en een gebroken en verbrijzeld hart veracht Elokim niet.
 20. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen en bouw de muren van Jeruzalem.
 21. Dan zult U lust hebben in offers van gerechtigheid, een brandoffer en een volledig offer; dan zal men stieren op uw altaar offeren.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.