BSD

Psalm 49

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach. Een Psalm.
 2. Hoor alle volkeren en neem ter ore alle bewoners van de wereld,
 3. zowel zonen van Adam als zonen van de mens, rijk en arm tezamen.
 4. Mijn mond zal wijsheid spreken en de overdenking van mijn hart is vol inzicht.
 5. Ik neig mijn oor tot een spreuk, met de citer zal ik mijn raadsel ontsluieren.
 6. Waarom zal ik vrezen in kwade dagen, wanneer de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt,
 7. van hen, die op hun bezittingen vertrouwen en zich beroemen op hun grote rijkdom?
 8. Niemand kan een broeder loskopen, noch Elokim zijn losgeld betalen,
 9. en het is te kostbaar hun ziel los te kopen en voor eeuwig onbereikbaar,
 10. zal hij eeuwigdurend leven en nooit het graf zien?
 11. Want hij ziet dat wijzen sterven en dwazen en dommen tezamen vergaan en hun rijkdommen aan anderen nalaten.
 12. In hun binnenste [denken zij, dat] hun huizen voor eeuwig zijn, hun woningen van geslacht tot geslacht; zij noemen landerijen in overeenstemming met hun namen.
 13. Maar een mens met zijn praal houdt geen stand en zal gelijk worden aan de beesten die vergaan.
 14. Dit is de weg van hen, die op zichzelf vertrouwen; het einde van hen die behagen scheppen in hun eigen woorden. sela
 15. Als schapen zijn ze voor het dodenrijk bestemd, de dood zal hen weiden; en de oprechten zullen over hen heersen in de morgenstond; hun gedaante moet in het dodenrijk vergaan, een uitgelezen plaats voor hen.
 16. Maar Elokim zal mijn ziel verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen. sela
 17. Vrees niet wanneer iemand rijk wordt, wanneer de glorie van zijn huis toeneemt,
 18. want in zijn dood neemt hij niets van dit alles mee en zijn glorie daalt hem niet achterna.
 19. Zelfs wanneer hij zich gelukkig prijst in zijn leven en men jou prijst wanneer het je goed gaat,
 20. toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen en zij zullen tot in eeuwigheid het licht niet meer zien.
 21. Een mens in zijn praal en zonder inzicht, zal gelijk worden aan de beesten die vergaan.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.