BSD

Psalm 44

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 3: Het eerste hen slaat op het volk Israël, het tweede hen op de Kanaänieten.
 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach, een maskil.
 2. Elokim, met onze oren hebben wij gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld: het werk dat U tot stand gebracht hebt in hun dagen, in de dagen van ouds.
 3. U hebt met uw hand de natiën verdreven en U hebt hen geplant en U hebt de volkeren geteisterd en hen verbannen.
 4. Want zij hebben het land niet met hun zwaarden in bezit genomen en hun [eigen] arm heeft hen niet gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, want U had welgevallen aan hen,
 5. Elokim, U toch bent mijn koning, U gebiedt de reddingen van Jacob.
 6. Met U hebben wij onze vijanden neergeslagen en in uw naam zullen wij onze tegenstanders vertrappen.
 7. Want ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard zal mij niet redden,
 8. want U redt ons van onze vijanden en beschaamt hen die ons haten.
 9. In Elokim roemen wij de hele dag en uw naam zullen we voor altijd danken. sela
 10. Toch hebt U ons verworpen en te schande gemaakt en bent U niet uitgetrokken met onze legerscharen;
 11. U laat ons vluchten voor de vijand en onze haters plunderen voor henzelf.
 12. U hebt ons overgeleverd als slachtvee en ons onder de volkeren verstrooid;
 13. U verkocht uw volk voor een spotprijs en hebt niet veel aan hun koopsom verdiend;
 14. U hebt ons tot schande gemaakt voor onze buren, tot spot en hoon voor wie ons omringen;
 15. U hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gesteld en de volkeren het hoofd over ons doen schudden.
 16. De hele dag staat mijn schande voor mij en bedekt schaamte mijn aangezicht,
 17. de stem van smader en lasteraar, vanwege vijand en wreker.
 18. Al dit overkwam ons en wij vergaten U niet, noch verloochenden wij uw verbond;
 19. ons hart heeft zich niet afgekeerd en onze voetstappen zijn niet afgeweken van uw weg;
 20. want U hebt ons in een oord van jakhalzen verbrijzeld en U bedekte ons met duisternis.
 21. Als wij de naam van onze Elokim hadden vergeten en onze handen uitspreidden naar een vreemde god,
 22. zou Elokim dit niet uitvorsen? Want Hij kent de geheimen van het hart.
 23. Want om der wille van U worden wij dagelijks omgebracht en worden wij gerekend als slachtschapen.
 24. Ontwaak! Waarom slaapt U Hashem? Word wakker! Verstoot ons niet voor altijd!
 25. Waarom verbergt U uw aangezicht, vergeet U onze ellende en onze verdrukking?
 26. Want onze ziel buigt zich in het stof, onze buik kleeft aan de grond.
 27. Sta op, help ons en verlos ons om der wille van uw goedertierenheid.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.