BSD

Psalm 40

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Van David. Een Psalm.
 2. Vurig verwachtte ik Hashem; toen neigde Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep,
 3. Hij trok mij op uit de kuil van verderf en uit de glibberige modder en U zet mijn voeten op een rots en bevestigt mijn voetstappen,
 4. en Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze Elokim. Velen zullen het zien en vrezen en vertrouwen op Hashem.
 5. Gelukkig is de man, die zijn vertrouwen stelt op Hashem, die zich niet keert tot de afgoden en verstrikt raakt in leugens.
 6. Talrijk hebt U, Hashem, mijn Elokim, voor ons uw wonderen en gedachten gemaakt; niets is er met U te vergelijken, wil ik ze vertellen of zeggen, ze zijn te talrijk om te noemen.
 7. In slacht- en spijsoffer hebt U geen behagen, U hebt mij de oren geopend, brandoffer en zondoffer hebt U niet gevraagd.
 8. Toen zei ik: zie ik kom, in de boekrol is van mij geschreven;
 9. om uw wil te doen, mijn Elokim, daarin schep ik behagen, uw Tora is in mijn binnenste.
 10. Ik verkondig [uw] gerechtigheid in een grote gemeente; zie mijn lippen weerhoud ik niet, Hashem, dat weet U.
 11. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart en van uw trouw en uw verlossing heb ik gesproken, ik heb uw barmhartigheid en uw waarheid niet in een grote gemeente verborgen.
 12. U, Hashem, houdt uw mededogen voor mij niet terug, en uw barmhartigheid en waarheid behoeden mij altijd.
 13. Want talloze rampen hebben mij omgeven, mijn ongerechtigheden hebben mij ingehaald en ik kan ze niet zien; en ze zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd en mijn hart is mij ontzonken.
 14. Het behage U, Hashem, mij te redden; haast U, Hashem om mij te helpen.
 15. Laten tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn leven zoeken om te brengen; terugdeinzen en beschaamd worden, die mijn onheil begeren.
 16. Laten verstommen vanwege hun schaamte, zij die over mij roepen: ha, ha!
 17. Laat allen die U zoeken zich in U verheugen en verblijden; laten zij, die uw heil liefhebben, steeds zeggen: Hashem is groot!
 18. Al ben ik ellendig en arm, Hashem gedenk mij. U bent mijn helper en mijn redder, mijn Elokim, draal niet.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.