BSD

Psalm 37

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Van David. Maak je niet boos over de kwaden wees niet jaloers op hen die ongerechtigheid doen;
 2. want zij verdorren snel als gras en zij verwelken als het groene kruid.
 3. Vertrouw op Hashem en doe het goede, woon in het land en weid in zekerheid;
 4. verlustig je in Hashem, Hij zal je de wensen van je hart geven.
 5. Wentel je weg op Hashem en vertrouw op Hem en Hij zal het maken;
 6. Hij zal je gerechtigheid als het licht doen opgaan en je recht als de middag.
 7. Wees stil voor Hashem en wacht op Hem, maak je niet boos op hen wiens weg succesvol is, op een man die boze plannen maakt.
 8. Zie af van toorn en geef de wrok op, wees niet boos op wat slechts tot kwaad doen leidt.
 9. Want de bozen zullen worden uitgeroeid, maar wie Hashem verwacht, zij zullen het land beërven;
 10. nog een weinig tijd en er is geen goddeloze meer en wanneer je acht slaat op zijn plaats zal hij er niet meer zijn;
 11. maar de ootmoedigen zullen het land beërven en zich verlustigen in grote vrede.
 12. De goddeloze beraamt een plan tegen de rechtvaardige en knarst zijn tanden tegen hem;
 13. Hashem lacht om hem, want Hij ziet dat zijn dag zal komen.
 14. De goddelozen trekken een zwaard en zij spannen hun boog, zij slaan de ellendigen en de armen neer om te slachten, die de rechte weg gaan;
 15. hun zwaard zal komen in hun eigen hart en hun bogen zullen gebroken worden.
 16. Het weinige van de rechtvaardige is beter dan de rijkdom van vele goddelozen;
 17. want de armen van de goddelozen zullen gebroken worden maar Hashem ondersteunt de rechtvaardige.
 18. Hashem kent de dagen van hen die onberispelijk zijn en hun erfdeel zal zijn voor eeuwig;
 19. zij zullen niet beschaamd worden in de tijd van onheil en in de dagen van hongersnood zullen zij verzadigd worden.
 20. Want de goddelozen zullen te gronde gaan en de vijanden van Hashem zijn als prachtige weiden: zij vergaan in rook, in rook vergaan zij.
 21. De goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige is genadig en geeft.
 22. Want zijn gezegenden zullen het land beërven en zijn vervloekten zullen worden uitgeroeid.
 23. Door Hashem worden de voetstappen van de sterke man bevestigd en Hij beleeft vreugde aan zijn weg;
 24. wanneer hij zal vallen zal hij niet neerstorten, want Hashem ondersteunt zijn hand.
 25. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden en heb geen rechtvaardige verlaten gezien, noch zijn nakomelingen die brood zochten;
 26. elke dag is hij genadig en leent uit en zijn nakomelingen zijn een zegen.
 27. Mijd het kwaad en doe het goede, dan zul je voor altijd wonen;
 28. want Hashem heeft het recht lief en zal Zijn vromen niet verlaten, voor altijd worden zij bewaard, maar de nakomelingen van de goddelozen worden uitgeroeid.
 29. De rechtvaardigen zullen het land beërven en zij zullen voor altijd daarin wonen.
 30. De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid en zijn tong zal rechtspreken;
 31. de wet van zijn Elokim is in zijn hart en zijn schreden wankelen niet.
 32. De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden;
 33. Hashem zal hem niet in zijn hand achterlaten en zal niet toelaten, dat hij wordt veroordeeld in het gericht.
 34. Hoop op Hashem en houd Zijn weg en Hij zal je verhogen om het land te beërven en je zult de vernietiging van de goddelozen zien.
 35. Ik heb een goddeloze gezien, gewelddadig en die zich uitbreidde als een weelderige inheemse boom.
 36. En toen hij voorbijging, zie hij was niet meer en ik zocht hem en hij werd niet gevonden.
 37. Sla de rechtvaardige gade en zie de oprechte, want de man van vrede heeft nakomelingen;
 38. de overtreders worden gezamenlijk vernietigd, nakomelingen van de goddelozen worden uitgeroeid.
 39. Maar de verlossing van de rechtvaardigen is door Hashem, hun vesting in tijden van nood;
 40. en Hashem zal hen helpen en hen redden, Hij zal hen redden van de goddelozen en hen verlossen, want zij schuilen bij Hem.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.