BSD

Psalm 2

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Deze Psalm zinspeelt op het treffen van de volkeren en de Messias. (Rashi).

Toelichting op het woord gezalfde in Psalm 2:6.

In vers 2 wordt voor gezalfde het Hebreeuwse woord dat afgeleid is van het werkwoord “masjak” gebruikt. Van dit werkwoord is het woord messias afgeleid. “masjak” is zalven in relatie tot een wijding. Zoals het wijden van een priester, profeet of koning.

In vers 6 wordt een ander woord gebruikt voor zalven namelijk “saoek”. Dit woord betekent zalf uitgieten in relatie tot het wassen van het lichaam dat gezalfd wordt en is dus een handeling in tegenstelling met het de handeling van het woord “masjak”. Het woord “saoeak” wordt gebruikt in Deuteronomium 28:40, 2 Samuel 12:20, 2 Samuel 14:2 en Micha 6:15.

Het Hebreeuwse woord dat in vers 12 vertaald is met "reinheid" is "bar". In elke Nederlandse bijbelvertaling wordt dit woord echter vertaald met "zoon". Het kan duidelijk zijn waarom. Zij verwijzen zo naar Jezus. Echter wanneer men dit doet dan gaat het niet om een Hebreeuws woord maar om een Aramees woord. In deze laatste taal is "bar" inderdaad "zoon". Een complicatie is echter dat voor de ballingschap het Aramees niet bekend was in Israel en het hier dus nooit een Aramees woord kan zijn. Koning David, de dichter van deze psalm, leefde ver voor de eerste ballingschap. Ik hoop dat dit bij de lezer te denken geeft op welke wijze christelijke vertalers van de bijbel omgaan met de bijbel om te bewijzen wat niet te bewijzen valt. Overigens is dit niet de enige misser.

Het woord "zoon" in het Hebreeuws is "ben" en dit is gebruikt in vers 7.

Verder komt het woord "bar" o.a. ook voor in psalm 18:21,24,27; 24:4 en 73:1 en wordt door de vertalers keurig met "rein" vertaald. Verder commentaar lijkt ons overbodig.

Vers 7: "Vandaag": dus niet 1000 jaar later waarop de theologen doelen als het om Jezus gaat.
 1. Waarom zijn de volkeren rusteloos en spreken de natiën ijdelheid?
 2. De koningen der aarde stellen zich oorlogszuchtig op, de hoogwaardigheidbekleders verbinden zich in het geheim tegen Hashem en zijn gezalfde.
 3. Laat ons hun boeien verbreken en hun koorden van ons werpen.
 4. Hij, die in de hemel zit zal lachen, Hashem zal met hen spotten.
 5. Dan zal Hij tot hen in zijn woede spreken en in zijn goddelijke toorn zal Hij hen schrik aanjagen.
 6. En Ik heb mijn koning gezalfd op Sion mijn heilige berg.
 7. Ik heb toegezegd te verkondigen dat Hashem mij zei, “Jij bent mijn zoon, vandaag heb Ik je verwekt.
 8. Vraag van mij en Ik schenk volken als jouw erfenis en de einden van de aarde tot jouw bezit.
 9. Jij zult hen verpletteren met een ijzeren stok; jij zult hen vernietigen als pottenbakkerswerk.
 10. En nu koningen wees wijs en rechters van de aarde wees gewaarschuwd.
 11. Dient Hashem met vrees en verheug je met beving.
 12. Wapen je met reinheid opdat Hij niet toornt en je onderweg te gronde gaat, want in een kort ogenblik zal zijn woede ontbranden, gelukkig allen die bij Hem schuilen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.