BSD

Psalm 147

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Halleluja, want het is goed te zingen voor onze Elokim, want het is aangenaam en lieflijk U te loven.
 2. Hashem bouwt Jeruzalem, en verzamelt de verstrooiden van Israël;
 3. Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden.
 4. Hij telt het aantal van de sterren, Hij roept ze allen bij naam.
 5. Groot is onze Hashem en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt.
 6. Hashem komt de nederigen te hulp, Hij vernedert de goddelozen tot op de bodem.
 7. Zing voor Hashem met dank, en loof onze Elokim met de harp,
 8. die de hemel bedekt met wolken, en regen bereidt voor de aarde, die gras doet uitspruiten op de bergen,
 9. die het vee zijn voedsel geeft, en de jonge raven, als zij roepen.
 10. Hij heeft geen lust aan de kracht van het paard, noch welgevallen aan de benen van de man;
 11. Hashem heeft welgevallen aan wie hem vrezen, zij die wachten op zijn goedertierenheid.
 12. Jeruzalem, prijs Hashem, Sion, loof je Elokim.
 13. Want Hij maakt de grendels van je poorten sterk en zegent de kinderen in je midden;
 14. Hij geeft je gebied vrede, en verzadigt je met het vette van het koren.
 15. Hij zendt zijn woorden naar de aarde, zijn woord loopt zeer snel;
 16. Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp als as,
 17. Hij werpt zijn ijs in stukken; wie kan standhouden voor zijn kou?
 18. Hij zendt zijn woord en doet hen smelten, Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien.
 19. Terwijl Hij zijn woord aan Jakob bekend maakt, en zijn wetten en rechten aan Israël.
 20. Zo heeft Hij aan geen enkel volk gedaan, en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.