BSD

Psalm 135

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Halleluja. Looft de naam van Hashem, looft, knechten van Hashem,
 2. die staan in het huis van Hashem, in de voorhoven van het huis van onze Elokim.
 3. Looft Hashem, want Hashem is goed, zingt voor zijn naam, want die is aangenaam,
 4. want Hashem heeft Jacob uitverkoren, Israël tot zijn eigendom.
 5. Want ik weet dat Hashem groot is en onze Hashem boven alle goden is.
 6. Alles wat Hashem wil doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de wateren en al de diepten;
 7. Hij doet de wolken opstijgen van de einden der aarde, die de bliksem maakt met de regen, Hij doet de wind uitgaan uit zijn schatkamers.
 8. Die de eerstgeborenen sloeg in Egypte, van mens tot dier;
 9. en zijn tekenen en wonderen zond in het midden van Egypte, over farao en al zijn knechten;
 10. die vele volkeren sloeg en machtige koningen doodde:
 11. Sichon de koning van de Amorieten en Og, koning van Bashan, en alle koningen van Kanaän;
 12. en hun land gaf tot een erfelijk bezit, tot een erfdeel voor Israël, zijn volk.
 13. Hashem, uw naam is voor eeuwig, uw gedachtenis Hashem is van geslacht tot geslacht.
 14. Want Hashem zal rechtspreken over zijn volk, en over zijn knechten zal Hij zich ontfermen.
 15. De afgoden van de volkeren zijn zilver en goud, en door mensenhanden gemaakt.
 16. Zij hebben een mond maar spreken niet, zij hebben ogen maar zien niet.
 17. Zij hebben oren maar horen niet, en ook is er geen adem in hun mond.
 18. Zoals zij zullen hun makers worden, allen die op hen vertrouwen.
 19. Huis van Israël, zegent Hashem, huis van Aaron, zegent Hashem,
 20. huis van Levi, zegent Hashem, wie Hashem vreest, zegent Hashem.
 21. Zegent Hashem uit Sion, Hij, die woont in Jeruzalem. Halleluja!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.