BSD

Psalm 107

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 • Deze psalm beschrijft vier groepen in de verzen 4 tot en met 32. De eerste groep: Zij die dwaalden in de woestijn. De tweede groep: Zij die zaten in duisternis. De derde groep: De dwazen. En de vierde groep: Zij die met schepen de zee bevaren.

 1. Dankt Hashem, want Hij is goed, want zijn liefde is eeuwig.
 2. Laat de verlosten van Hashem zo spreken, zij die verlost zijn uit de hand van de vijand,
 3. en die uit de landen verzameld zijn, uit het oosten, uit het westen en uit het noorden en van de zee.
 4. Zij die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg, een stad om te wonen vonden zij niet;
 5. zij waren hongerig en dorstig, hun ziel versmachtte in hen.
 6. Toen riepen zij tot Hashem in hun nood, en Hij redde hen uit hun angsten;
 7. en Hij leidde hen op een effen weg om te gaan naar een stad om te wonen.
 8. Laten zij Hashem danken voor zijn goedheid en voor zijn wonderen aan de mensenkinderen,
 9. want Hij verzadigde de dorstige ziel en vulde de hongerige ziel met het goede.
 10. Zij zaten in duisternis en donkerheid, zij waren gevangen in ellende en ijzer.
 11. Want zij waren weerspannig tegen de woorden van Elokim en versmaadden de raad van de Allerhoogste,
 12. en Hij vernederde hun hart door moeiten, zij struikelden en er was geen helper.
 13. Toen riepen zij tot Hashem in hun nood en Hij redde hen uit hun angsten;
 14. en Hij voerde hen uit duisternis en donkerheid en verbrak hun banden.
 15. Laten zij Hashem danken voor zijn goedheid en voor zijn wonderen aan de mensenkinderen,
 16. want Hij verbrak de koperen deuren en verbrak de ijzeren grendels.
 17. De dwazen die, vanwege hun zondige wandel en ongerechtigheden, werden gepijnigd;
 18. hun ziel verafschuwde al het voedsel en zij waren de poorten van de dood nabij.
 19. Toen riepen zij tot Hashem in hun nood en Hij redde hen uit hun angsten;
 20. Hij zond zijn woord en Hij genas hen en deed hen aan het graf ontkomen.
 21. Laten zij Hashem danken voor zijn goedheid en voor zijn wonderen aan de mensenkinderen;
 22. dat zij dankoffers offeren en zijn werken met gejubel vertellen.
 23. Zij, die met schepen de zee bevoeren en handel dreven op de grote wateren.
 24. Zij zagen de werken van Hashem en zijn wonderen in de diepte.
 25. Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven ophief;
 26. zij rezen ten hemel, zij zonken neer in de diepten, hun ziel verging van ellende;
 27. zij tuimelden en wankelden als een dronkaard, en al hun wijsheid werd verzwolgen.
 28. Toen riepen zij tot Hashem in hun nood en Hij redde hen uit hun angsten;
 29. Hij stond op om de storm het zwijgen op te leggen, zodat de golven zwegen.
 30. Zij verheugden zich, omdat ze tot rust gekomen waren, en Hij leidde hen naar de haven van hun wens.
 31. Laten zij Hashem danken voor zijn goedheid en voor zijn wonderen aan de mensenkinderen;
 32. dat zij Hem verhogen in de gemeente van het volk, en Hem loven in de raad der oudsten.
 33. Hij maakte rivieren tot een woestijn en waterbronnen tot een dorstig land;
 34. en vruchtbaar land tot zoute grond wegens de boosheid van die daar wonen;
 35. Hij maakte de woestijn tot een waterrijk moeras en droog land tot waterbronnen.
 36. Daar doet Hij de hongerigen wonen, zij vestigen zich in een stad om erin te wonen,
 37. zij bezaaiden akkers en zij plantten wijngaarden, die vrucht als opbrengst opleverden.
 38. Hij zegende hen, en zij werden zeer talrijk en hun vee liet Hij niet verminderen.
 39. Dan verminderen zij, zinken weg door de druk van kwaad en moeite.
 40. Hij giet schande uit over de edelen en doet hen ronddolen in een ongebaande wildernis.
 41. En Hij beschermt de arme voor ellende en maakt geslachten [talrijk] als een kudde.
 42. De oprechten zullen het zien en zich verheugen, en al het onrecht sluit haar mond.
 43. Wie wijs is lette op deze dingen, en zij zullen de liefde van Hashem bemerken.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.