BSD

Psalm 103

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Van David. Zegen Hashem, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;
 2. zegen Hashem, mijn ziel, en vergeet niet al zijn weldaden;
 3. die al je zonden vergeeft, die al je ziekte geneest.
 4. Die je leven verlost van het graf, terwijl Hij je kroont met liefde en barmhartigheid,
 5. terwijl Hij je mond verzadigt met het goede, en je jeugd vernieuwt als een arend.
 6. Hashem doet recht en gerechtigheid aan al de verdrukten.
 7. Hij maakte aan Mozes zijn weg bekend, aan de kinderen van Israƫl zijn daden.
 8. Barmhartig en genadig is Hashem, langzaam tot toorn en groot van liefde;
 9. Hij zal niet voor altijd twisten en niet voor eeuwig toornen;
 10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
 11. want zo hoog de hemel boven de aarde is, zo overstelpend is zijn liefde voor wie Hem vrezen.
 12. Zo ver het oosten van het westen is, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons;
 13. zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt Hashem zich over wie Hem vrezen.
 14. Want Hij weet hoe wij geformeerd zijn, Hij herinnert zich dat wij stof zijn.
 15. Een mens - zijn dagen zijn als gras, als een bloem in het veld, zo bloeit hij;
 16. als de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
 17. Maar de liefde van Hashem is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
 18. over hen die zijn verbond onderhouden en die zijn voorschriften gedenken om die te doen.
 19. Hashem heeft zijn troon in de hemel gevestigd en zijn koningschap heerst over alles.
 20. Zegent Hashem, jullie zijn engelen, jullie sterke helden die zijn woord doen; om te luisteren naar de klank van zijn woord.
 21. Zegent Hashem, al jullie zijn legerscharen, jullie zijn dienaren, die zijn wil doen.
 22. Zegent Hashem al zijn werken, in al de plaatsen van zijn heerschappij. Zegen Hashem, mijn ziel.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.