BSD

Dag 9

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Psalm 49

 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach. Een Psalm.
 2. Hoor alle volkeren en neem ter ore alle bewoners van de wereld,
 3. zowel zonen van Adam als zonen van de mens, rijk en arm tezamen.
 4. Mijn mond zal wijsheid spreken en de overdenking van mijn hart is vol inzicht.
 5. Ik neig mijn oor tot een spreuk, met de citer zal ik mijn raadsel ontsluieren.
 6. Waarom zal ik vrezen in kwade dagen, wanneer de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt,
 7. van hen, die op hun bezittingen vertrouwen en zich beroemen op hun grote rijkdom?
 8. Niemand kan een broeder loskopen, noch Elokim zijn losgeld betalen,
 9. en het is te kostbaar hun ziel los te kopen en voor eeuwig onbereikbaar,
 10. zal hij eeuwigdurend leven en nooit het graf zien?
 11. Want hij ziet dat wijzen sterven en dwazen en dommen tezamen vergaan en hun rijkdommen aan anderen nalaten.
 12. In hun binnenste [denken zij, dat] hun huizen voor eeuwig zijn, hun woningen van geslacht tot geslacht; zij noemen landerijen in overeenstemming met hun namen.
 13. Maar een mens met zijn praal houdt geen stand en zal gelijk worden aan de beesten die vergaan.
 14. Dit is de weg van hen, die op zichzelf vertrouwen; het einde van hen die behagen scheppen in hun eigen woorden. sela
 15. Als schapen zijn ze voor het dodenrijk bestemd, de dood zal hen weiden; en de oprechten zullen over hen heersen in de morgenstond; hun gedaante moet in het dodenrijk vergaan, een uitgelezen plaats voor hen.
 16. Maar Elokim zal mijn ziel verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen. sela
 17. Vrees niet wanneer iemand rijk wordt, wanneer de glorie van zijn huis toeneemt,
 18. want in zijn dood neemt hij niets van dit alles mee en zijn glorie daalt hem niet achterna.
 19. Zelfs wanneer hij zich gelukkig prijst in zijn leven en men jou prijst wanneer het je goed gaat,
 20. toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen en zij zullen tot in eeuwigheid het licht niet meer zien.
 21. Een mens in zijn praal en zonder inzicht, zal gelijk worden aan de beesten die vergaan.

Psalm 50

 1. Een Psalm van Asaf. El Elokim, Hashem spreekt en roept de aarde vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat.
 2. Uit Sion, de perfecte schoonheid, verschijnt Elokim in lichtglans.
 3. Onze Elokim komt en zwijgt niet, vuur verteert voor zijn aangezicht en rondom Hem stormt het geweldig.
 4. Hij roept tot de hemel, tot de hemel daarboven en tot de aarde om zijn volk te richten.
 5. Verzamel voor Mij mijn vromen, die met Mij het verbond sluiten met offers.
 6. De hemelen vertellen zijn gerechtigheid, want Elokim is rechter. sela
 7. Hoor mijn volk, IK zal spreken Israël en tegen je getuigen. IK, Elokim, ben je Elokim.
 8. Niet om je offers berisp IK je; je brandoffers zijn altijd voor Mij.
 9. IK zal uit je huis geen stier nemen en uit je kooien geen bokken,
 10. want van Mij is al het gedierte in het woud, het vee op duizend bergen.
 11. IK ken alle vogels van het gebergte en het kruipend gedierte van het veld is van Mij.
 12. Wanneer IK honger had, zou IK het je niet zeggen, want van Mij is de wereld en haar volheid.
 13. Eet IK vlees van stieren en drink IK bloed van bokken?
 14. Offer dank aan Elokim en betaal de Allerhoogste je gelofte;
 15. en roep Mij aan in de dag van benauwdheid, IK zal je redden en jij zult Mij prijzen. sela
 16. Maar tot de goddelozen zegt Elokim: waarom verkondig je mijn wetten en neem je mijn verbond in je mond,
 17. hoewel je de tucht haat en mijn woorden achter je werpt?
 18. Wanneer je een dief ziet, loop je met hem mee, met overspelers is je deel.
 19. Je mond laat je in boosheid gaan en je tong pleegt bedrog;
 20. je zit en spreekt tegen je broer en je bezoedelt de zoon van je moeder.
 21. Dit doe je en IK zwijg; jij beeldt je in, dat IK ben als jij. IK zal je berispen en breng je het onder ogen.
 22. Begrijp dit toch, jij die Elokim vergeet, zodat IK niet verscheur en er geen redder is.
 23. Offer dank, eer Mij en baan de weg, IK zal hem de verlossing van Elokim laten zien.

Psalm 51

 1. Voor de dirigent. Een psalm van David.
 2. Toen de profeet Natan bij hem kwam toen hij tot Batsjeva was gekomen.
 3. Toon mij uw genade Elokim door uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
 4. was mij geheel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde.
 5. Want ik ken mijn overtreding en mijn zonde staat altijd voor mij.
 6. Tegen U alleen heb ik gezondigd en heb ik kwaad gedaan in uw ogen, omdat U rechtvaardig in uw spreken bent en rein in uw gericht.
 7. Zie, in ongerechtigheid was mijn begin en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
 8. Zie, U verlangt waarheid in het verborgene, in het geheim onderwijst U mij wijsheid.
 9. Ontzondig mij met hysop en ik zal rein zijn, was mij, ik zal witter zijn dan sneeuw;
 10. laat mij blijdschap en vreugde horen, dat mijn gebeente, dat U verbrijzeld hebt, vrolijk wordt.
 11. Verberg uw aangezicht voor al mijn zonden en verdelg al mijn ongerechtigheden.
 12. Schep mij een rein hart Elokim en vernieuw een standvastige geest in mij.
 13. Werp mij niet weg van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij;
 14. herstel in mij de blijdschap van uw redding en ondersteun mij met een gewillige geest.
 15. Want ik wil de overtreders uw weg leren, zodat zondaren tot U zullen terugkeren.
 16. Red mij van de bloedschuld Elokim, Elokim van mijn redding en laat mijn tong jubelend zingen van uw gerechtigheid;
 17. Hashem open mijn lippen en laat mijn mond uw roem verkondigen.
 18. Want U verlangt geen offer, dat ik U die geven zou; en brandoffers wilt U niet.
 19. De offers die Elokim verlangt zijn een gebroken geest; en een gebroken en verbrijzeld hart veracht Elokim niet.
 20. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen en bouw de muren van Jeruzalem.
 21. Dan zult U lust hebben in offers van gerechtigheid, een brandoffer en een volledig offer; dan zal men stieren op uw altaar offeren.

Psalm 52

 1. Voor de dirigent. Een maskil van David,
 2. toen Doëg, de Edomiet, kwam en Saul vertelde en hem zei: dat David in het huis van Achimelech was gekomen.
 3. Waarom beroem je je op het kwaad, jij geweldige? De goedertierenheid van Elokim duurt de hele dag.
 4. Je tong beraamt verderf, dat als een scherp geslepen scheermes bedrog pleegt.
 5. Je houdt meer van het kwaad dan van het goede, terwijl je meer leugen spreekt dan waarheid. sela
 6. Je houdt van allerlei woorden van verwarring en een bedrieglijke tong.
 7. Toch zal Elokim je voor eeuwig vernietigen, je wegnemen en uit de tent sleuren en je uitroeien uit het land van de levenden. sela
 8. De rechtvaardigen zullen het zien, zij zullen vrezen en zullen om hem lachen:
 9. Zie de man, die Elokim niet tot zijn schuilplaats maakte, maar vertrouwde op zijn grote rijkdom en kracht ontleende aan zijn trouweloosheid.
 10. Maar ik zal zijn als een altijd groene olijfboom in het huis van Elokim; ik vertrouw tot in eeuwigheid op de goedheid van Elokim.
 11. Ik zal U voor altijd danken, want U hebt het gedaan; in aanwezigheid van uw vromen zal ik uw naam verwachten, want die is goed.

Psalm 53

 1. Voor de dirigent. Op machalat. Een maskil van David.
 2. Een dwaas zegt in zijn hart: er is geen Elokim. Zij bedrijven verderfelijk en afschuwelijk onrecht; er is niemand die goed doet.
 3. Elokim ziet neer uit de hemel naar de mensenkinderen, om te zien, of er iemand is die nadenkt en Elokim zoekt.
 4. Allen zijn gedrost en tezamen ontaard en er is niemand die goed doet, ook niet één.
 5. Hebben zij dan geen kennis de werkers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten, als eten zij brood? Elokim roepen zij niet aan,
 6. daar verschrikken zij, terwijl er niets te schrikken is; want Elokim verstrooit het gebeente van je belagers, jij doet hen beschaamd staan, want Elokim verwerpt hen.
 7. O, dat uit Sion Israëls redding komt! Wanneer Elokim een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob juichen en Israël zich verheugen.

Psalm 54

 1. Voor de dirigent, Op de snaarinstrumenten. Een maskil van David,
 2. toen de Ziffieten kwamen en tegen Saul zeiden: “is het niet dat David zich bij ons verborgen heeft?”
 3. Elokim, red mij door uw naam, verschaf mij recht door uw kracht.
 4. Elokim, hoor mijn gebed, geef gehoor aan de uitingen van mijn mond.
 5. Want vreemden staan tegen mij op en tirannen staan mij naar het leven; zij plaatsen Elokim niet voor zich. sela
 6. Zie, Elokim is een helper voor mij, Hashem ondersteunt mijn leven.
 7. Hij zal het kwaad vergelden aan mijn vijanden, vernietig hen in uw trouw.
 8. Ik zal U vrijwillig offers brengen, Hashem, ik zal uw naam danken, want die is goed;
 9. want Hij heeft mij gered uit alle nood en mijn oog ziet neer op mijn vijanden.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.