BSD

Dag 8

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Psalm 45 vers 1: Shoshaniem kunnen leliën zijn maar ook andere bloemensoorten.
Psalm 46 vers 1: Alomot is een muziekinstrument.
Psalm 47 vers 8: Maskil is een onvertaalbaar woord.

Psalm 44

 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach, een maskil.
 2. Elokim, met onze oren hebben wij gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld: het werk dat U tot stand gebracht hebt in hun dagen, in de dagen van ouds.
 3. U hebt met uw hand de natiën verdreven en U hebt hen geplant en U hebt de volkeren geteisterd en hen verbannen.
 4. Want zij hebben het land niet met hun zwaarden in bezit genomen en hun [eigen] arm heeft hen niet gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, want U had welgevallen aan hen,
 5. Elokim, U toch bent mijn koning, U gebiedt de reddingen van Jacob.
 6. Met U hebben wij onze vijanden neergeslagen en in uw naam zullen wij onze tegenstanders vertrappen.
 7. Want ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard zal mij niet redden,
 8. want U redt ons van onze vijanden en beschaamt hen die ons haten.
 9. In Elokim roemen wij de hele dag en uw naam zullen we voor altijd danken. sela.
 10. Toch hebt U ons verworpen en te schande gemaakt en bent U niet uitgetrokken met onze legerscharen;
 11. U laat ons vluchten voor de vijand en onze haters plunderen voor henzelf.
 12. U hebt ons overgeleverd als slachtvee en ons onder de volkeren verstrooid;
 13. U verkocht uw volk voor een spotprijs en hebt niet veel aan hun koopsom verdiend;
 14. U hebt ons tot schande gemaakt voor onze buren, tot spot en hoon voor wie ons omringen;
 15. U hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gesteld en de volkeren het hoofd over ons doen schudden.
 16. De hele dag staat mijn schande voor mij en bedekt schaamte mijn aangezicht,
 17. de stem van smader en lasteraar, vanwege vijand en wreker.
 18. Al dit overkwam ons en wij vergaten U niet, noch verloochenden wij uw verbond;
 19. ons hart heeft zich niet afgekeerd en onze voetstappen zijn niet afgeweken van uw weg;
 20. want U hebt ons in een oord van jakhalzen verbrijzeld en U bedekte ons met duisternis.
 21. Als wij de naam van onze Elokim hadden vergeten en onze handen uitspreidden naar een vreemde god,
 22. zou Elokim dit niet uitvorsen? Want Hij kent de geheimen van het hart.
 23. Want om der wille van U worden wij dagelijks omgebracht en worden wij gerekend als slachtschapen.
 24. Ontwaak! Waarom slaapt U Hashem? Word wakker! Verstoot ons niet voor altijd!
 25. Waarom verbergt U uw aangezicht, vergeet U onze ellende en onze verdrukking?
 26. Want onze ziel buigt zich in het stof, onze buik kleeft aan de grond.
 27. Sta op, help ons en verlos ons om der wille van uw goedertierenheid.

Psalm 45

 1. Voor de dirigent, op de Shoshaniem, van de zonen van Korach, een maskil, een liefdeslied.
 2. Mijn hart is opgewonden door goede woorden, ik zeg: mijn werken zijn voor een koning en mijn tong is de pen van een bedreven schrijver.
 3. Jij bent de schoonste onder de mensenkinderen, lieflijkheid is uitgegoten over je lippen; daarom heeft Elokim je voor altijd gezegend.
 4. Omgord je zwaard aan de heup, jij held, je majesteit en je luister;
 5. je luister! Rijd voorspoedig uit, voor de zaak van waarheid en oprechte ootmoed, je rechterhand leert je geduchte daden:
 6. Je pijlen zijn scherp – volken vallen onder je – in het hart van de vijanden van de koning.
 7. Elokim uw troon is voor altijd en eeuwig, de scepter van oprechtheid is de scepter van uw koninkrijk.
 8. Jij houdt van gerechtigheid en haat het kwaad; daarom heeft Elokim, je Elokim, je gezalfd met olie van vreugde, boven je metgezellen;
 9. al je klederen zijn van mirre, aloë en kassia, uit ivoren paleizen verblijd je snarenspel;
 10. koningsdochters zijn onder je gasten; de koningin staat aan je rechterhand in goud van Ofir.
 11. Hoor dochter en zie en neig je oor en vergeet je volk en het huis van je vader,
 12. dan zal de koning zich in je schoonheid verlustigen, want hij is je heer; buig voor hem.
 13. Dan zoeken, dochter van Tyrus, de rijken van het volk met geschenken je gunst.
 14. Daarbinnen is de dochter van de koning één en al pracht, van goudbrokaat is haar kleed;
 15. in kleurrijke klederen wordt zij naar de koning geleid, jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot je gebracht;
 16. zij worden met vreugde en blijdschap binnengeleid en komen in het paleis van de koning.
 17. Op de plaats van je vaderen zullen je zonen staan, je zult ze tot vorsten stellen over het hele land.
 18. IK zal je naam gedenken van geslacht tot geslacht; opdat volkeren je voor altoos en immer zullen loven.

Psalm 46

 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach, op alamot, een lied.
 2. Elokim is voor ons een schuilplaats en kracht, een helper in nood, zeer toegankelijk.
 3. Daarom zullen wij niet vrezen, wanneer de aarde beeft en de bergen in het hart van de zeeën wankelen.
 4. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven in zijn woeden. sela
 5. Een rivier, haar stromen verheugen de stad van Elokim, de [meest] heilige van de woningen van de Allerhoogste.
 6. Elokim is in haar midden, zij zal niet wankelen; Elokim helpt haar bij het aanbreken van de morgen.
 7. Volkeren maakten rumoer, koninkrijken wankelden, Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.
 8. Hashem Tsevaot is met ons, de Elokim van Jacob is een schuilplaats voor ons. sela
 9. Ga en zie de werken van Hashem, die verwoesting op aarde aanricht,
 10. die oorlogen doet ophouden tot het eind van de aarde, die de boog breekt, de speer stukslaat, strijdwagens met vuur verbrandt.
 11. Laat af en weet dat Ik Elokim ben; Ik ben verheven onder de volkeren, Ik ben verheven op de aarde.
 12. Hashem Tsevaot is met ons, de Elokim van Jacob is een schuilplaats voor ons. sela

Psalm 47

 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach. Een psalm.
 2. Alle volken klapt in de handen, juicht voor Elokim met jubelende stem.
 3. Want Hashem, de allerhoogste is zeer te vrezen, een groot koning over heel de aarde.
 4. Hij onderwerpt volkeren onder ons en stammen onder onze voeten;
 5. Hij kiest ons erfdeel voor ons uit, de luister van Jacob, die Hij liefheeft. sela
 6. Elokim vaart omhoog met gejuich, Hashem met het geluid van de sjofar.
 7. Maak muziek voor Elokim, maak muziek, maak muziek voor onze koning, maak muziek!
 8. Want Elokim is koning van de hele aarde, maak muziek, maskil.
 9. Elokim regeert over de natiën, Elokim zit op zijn heilige troon.
 10. De edelen van de volkeren zijn verzameld, een volk van Abrahams Elokim. Want de schilden van de aarde zijn van Elokim; zeer verheven is Hij.

Psalm 48

 1. Een lied, een psalm van de zonen van Korach.
 2. Groot is Hashem en zeer te prijzen, in de stad van onze Elokim, zijn heilige berg.
 3. De berg Sion, een lieflijke hoogte, een vreugde voor heel de aarde, aan de noordzijde van de stad van de grote koning.
 4. In haar paleizen is Elokim bekend als schuilplaats.
 5. Want zie koningen kwamen bijeen, zij trokken gezamenlijk op;
 6. zij zagen, ja zij waren verbaasd, zij waren ontzet en vluchtten weg.
 7. Beving greep hen daaraan, smart als van een die baart.
 8. Met een oostenwind verbrak U de schepen van Tarsis.
 9. Zoals wij gehoord hebben, zo zagen wij het in de stad van Hashem Tsevaot, in de stad van onze Elokim. Mag Elokim haar bevestigen tot in eeuwigheid. sela
 10. Elokim wij gedenken uw goedheid in het midden van uw tempel.
 11. Elokim zoals uw naam is, zo is uw lof tot het eind van de aarde; uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
 12. Verheug je berg Sion; juich dochter van Juda om der wille van uw gerichten.
 13. Ga rond Sion en trek er omheen, tel haar torens.
 14. Richt jullie hart op haar bolwerken, doorwandelt haar paleizen, zodat je het kunt vertellen aan het volgende geslacht.
 15. Want deze Elokim is onze Elokim voor eeuwig en altoos; Hij leidt ons voorbij de dood.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.