BSD

Dag 4

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Psalm 23

 1. Een psalm van David. Hashem is mijn herder, ik zal geen gebrek hebben.
 2. Hij deed mij neerliggen in groene weiden, hij leidde mij aan rustige wateren.
 3. Hij verkwikte mijn ziel, Hij leidde mij in rechte sporen om der wille van zijn naam.
 4. Ook wanneer ik door een dal van duisternis ga, ik zal geen kwaad vrezen want U bent bij mij, uw stok en uw staf die troosten mij.
 5. U bereidde voor mij een tafel in het aangezicht van mijn vijanden, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
 6. Zeker, goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven en ik zal verblijven in het huis van Hashem tot in lengte van dagen.

Psalm 24

 1. Van David een psalm. Van Hashem is de aarde en haar volheid, de wereld en wat daarop woont.
 2. Want Hij heeft haar op zeeën gegrondvest en op rivieren gevestigd.
 3. Wie mag de berg van Hashem beklimmen en wie mag staan in zijn heilige plaats?
 4. Hij die schone handen heeft en rein is van hart, die niet zweert bij mijn Naam en niet bedrieglijk zweert.
 5. Hij zal een zegen van Hashem ontvangen en gerechtigheid van de Elokim van zijn heil.
 6. Dit is het geslacht dat naar Hem vraagt, terwijl het zijn aangezicht zoekt, dat is Jacob. sela
 7. Poorten heft op jullie hoofden en verheft jullie eeuwige ingangen, zodat de koning der ere zal binnenkomen.
 8. Wie is deze koning der ere? Hashem sterk en machtig, Hashem machtig in de strijd.
 9. Poorten heft op jullie hoofden en verheft jullie eeuwige ingangen, zodat de koning der ere zal binnenkomen.
 10. Wie is deze koning der ere? Hashem Tsevaot, Hij is de koning der ere. sela

Psalm 25

 1. Van David. Tot U Hashem hef ik mijn ziel op.
 2. Mijn Elokim op U vertrouw ik, maak mij niet beschaamd en dat mijn vijanden zich niet over mij verheugen.
 3. Laat ook allen die op U hopen niet beschaamd worden, laat beschaamd worden die zonder oorzaak trouweloos handelen.
 4. Hashem maak mij uw wegen bekend; leer mij uw paden.
 5. Laat mij in uw waarheid wandelen en leer mij, want U bent de Elokim van mijn verlossing, op U hoop ik de hele dag.
 6. Gedenk uw barmhartigheid Hashem en uw goedheid, want zij zijn voor altijd.
 7. Gedenk niet de zonden van mijn jeugd en mijn overtredingen, gedenk mij naar uw goedertierenheid, ter wille van uw goedheid Hashem.
 8. Goed en oprecht is Hashem, daarom onderwijst Hij zondaren aangaande de weg.
 9. Hij leidt eenvoudigen aangaande het recht en Hij leert eenvoudigen zijn weg.
 10. Al de paden van Hashem zijn goedheid en waarheid voor hen die zijn verbond en getuigenis bewaren.
 11. Ter wille van uw naam, Hashem vergeef mijn zonde, want die is groot.
 12. Wie is de man die Hashem vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.
 13. Zijn ziel zal in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven.
 14. Het geheimenis van Hashem is met wie Hem vrezen en zijn verbond maakt Hij hen bekend.
 15. Mijn ogen zijn steeds op Hashem, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
 16. Keer om naar mij en wees mij genadig, want ik ben alleen en arm.
 17. De moeiten van mijn hart zijn toegenomen; leid mij uit mijn noden.
 18. Zie mijn ellende en mijn moeiten en vergeef al mijn zonden.
 19. Zie mijn vijanden, want zij zijn velen en zij haten mij met een boosaardige haat.
 20. Behoed mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want ik zoek mijn toevlucht bij U.
 21. Eenvoud en oprechtheid behoeden mij, want ik hoop op U.
 22. Elokim verlos Israël uit al zijn benauwdheden.

Psalm 26

 1. Van David. Hashem verschaf mij recht, want ik heb in onschuld gewandeld; op Hashem vertrouw ik, ik zal niet wankelen.
 2. Toets mij Hashem en beproef mij, louter mijn nieren en mijn hart.
 3. Want uw goedheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid.
 4. Ik zit niet neer bij huichelaars, noch ga ik om met hen die sluw zijn.
 5. Ik haat de vergadering van de booswichten en ik zit niet neer bij de goddelozen.
 6. Ik was mijn handen in onschuld en ga rond uw altaar, Hashem,
 7. ik proclameer dankzegging met luide stem, om al uw wonderen te vertellen.
 8. Hashem, ik heb lief de stede van uw huis en de plaats van uw heiligdom.
 9. Neem mijn ziel niet weg met die van de zondaren, noch mijn leven met dat van de moordenaars,
 10. in wiens handen schanddaden zijn en wiens rechterhand vol is met smeergeld.
 11. Maar ik zal wandelen in oprechtheid, verlos mij en wees mij genadig.
 12. Mijn voet staat op vlakke grond, in de samenkomsten zal ik U zegenen, Hashem.

Psalm 27

 1. Van David. Hashem is mijn licht en mijn redding, voor wie zal ik vrezen? Hashem is de sterkte van mijn leven, voor wie zal ik angstig zijn?
 2. Wanneer de boosdoeners dichtbij mij komen om mijn vlees te verslinden; zijn zij het die strompelen en vallen.
 3. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart zal niet vrezen; wanneer een leger tegen mij opstaat, op Hem vertrouw ik.
 4. Eén ding vraag ik van Hashem, dat ik zal zoeken, dat ik mag verblijven in het huis van Hashem al de dagen van mijn leven, om de goedheid van Hashem te zien en om in zijn heiligdom te onderzoeken.
 5. Dat Hij mij zal verbergen in zijn schuilplaats op de dag van het kwaad, Hij zal mij verbergen in de verborgenheid van zijn tent; Hij zal mij plaatsen op een rots.
 6. En nu zal mijn hoofd verheven zijn over mijn vijanden rondom mij; en ik zal mijn offers van blijdschap offeren in zijn tent; ik zal Hashem zingen en prijzen.
 7. Hoor naar mijn stem Hashem wanneer ik roep en wees mij genadig en antwoord mij.
 8. Voor U zegt mijn hart “Zoekt Mijn aangezicht”. Uw aangezicht Hashem zal ik zoeken.
 9. Verberg uw aangezicht niet voor mij, wend U niet af in toorn van uw knecht; U was mijn helper verwerp mij niet en verlaat mij niet Elokim van mijn redding.
 10. Zelfs wanneer mijn vader en mijn moeder mij verlaten: Hashem neemt mij aan.
 11. Onderwijs mij Hashem uw weg en leid mij op een effen pad om der wille van mijn vijanden.
 12. Geef mij niet over aan de verlangens van mijn vijanden, want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast.
 13. Als ik niet had geloofd de goedheid van Hashem te zien in het land van de levenden!
 14. Wacht ongeduldig op Hashem, wees sterk en Hij zal je hart moed geven; wacht met ongeduld op Hashem.

Psalm 28

 1. Van David. Tot U Hashem roep ik, mijn rots, zwijg niet tegen mij, zodat U niet stil zult zijn jegens mij en ik niet gelijk zal zijn als zij die neerdalen in het graf.
 2. Hoor de stem van mijn smeken, wanneer ik tot U schreeuw om hulp, wanneer ik mijn handen ophef tot uw heilig heiligdom.
 3. En voer mij niet weg met de goddelozen en met de werkers van het kwaad, die van vrede spreken met hun vrienden met boosheid in hun hart.
 4. Geef hen naar hun werken en naar hun kwade daden, geef hen naar het werk van hun handen, vergeld hen naar hun verdiensten.
 5. Want zij letten niet op de werken van Hashem, noch op het werk van zijn handen, Hij zal hen vernietigen en niet opbouwen.
 6. Gezegend is Hashem, want Hij heeft gehoord de stem van mijn smeken.
 7. Hashem is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwt mijn hart en heb ik hulp gevonden. Daarom is mijn hart verheugd en met mijn liederen zal ik Hem danken.
 8. Hashem is de sterkte van hen en Hij is de sterkte van de redding van zijn gezalfde.
 9. Red uw volk en zegen uw erfgenaam en weid hen en verhoog hen tot in eeuwigheid.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.