BSD

Dag 17

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Psalm 83

 1. Een lied. Een psalm van Asaf.
 2. Elokim houd U niet stil, zwijg niet en grijp in Elokim.
 3. Want zie, uw vijanden maken rumoer, die U haten, heffen het hoofd op;
 4. zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en zij beraden zich tegen hen, die bij U schuilen.
 5. Zij zeggen: laten wij hen als volk verdelgen, zodat niet meer aan de naam van Israël wordt gedacht.
 6. Zij hebben eensgezind beraadslaagd, en tegen U een verbond gesloten:
 7. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagarieten.
 8. Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;
 9. ook Assur voegt zich bij hen, en verleent hulp aan de zonen van Lot. sela
 10. Doe met hen als met Midjan, als met Sisera, als met Jabin bij de beek Kison,
 11. die vernietigd werden bij Endor, zij werden mest voor het land.
 12. Maak zijn edelen als Oreb en Seëb en als Seba en als Zalmuna, al zijn stamhoofden,
 13. die zeiden: laat ons de woonsteden van Elokim in bezit nemen.
 14. Elokim, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind.
 15. Als een vuur dat het woud verbrandt, als een vlam die bergen verzengt,
 16. achtervolg hen zo met uw storm, en verschrik hen met uw stormwind;
 17. overdek hun aangezicht met schande, dan zullen zij uw naam zoeken, Hashem.
 18. Laat ze beschaamd worden en verschrik hen voor altijd zodat zij beschaamd worden en verloren gaan,
 19. dan zullen zij weten, dat U, wiens naam Hashem is, en U alleen, de Allerhoogste op geheel de aarde bent.

Psalm 84

 1. Voor de dirigent. Op de gittit. Van de zonen van Korach. Een psalm.
 2. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Hashem Tzebaoth!
 3. Mijn ziel verlangt, en ook smacht zij naar de voorhoven van Hashem; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende Elokim.
 4. Zelfs vindt de vogel een huis en een zwaluw haar nest, die haar jongen neerlegt bij uw altaren, Hashem Tzebaoth, mijn koning en mijn Elokim.
 5. Gelukkig zij die wonen in uw huis, die U voortdurend loven. sela
 6. Gelukkig de mens wiens sterkte in U is, in hun hart zijn de gebaande wegen.
 7. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot bronnen; ook hult vroege regen het in zegeningen.
 8. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort en verschijnen voor Elokim in Sion.
 9. Hashem, Elokim Tzebaoth, luister naar mijn gebed en neem ter ore Elokim van Jacob. sela
 10. Elokim, ons schild, aanschouw het aangezicht van uw gezalfde.
 11. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend [elders]; ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn Elokim, dan wonen in de tenten van de goddelozen.
 12. Want Hashem Elokim is een zon en een schild, Hashem geeft genade en eer; en onthoudt het goede niet aan hen die onberispelijk wandelen.
 13. Hashem Tzebaoth, gelukkig is de man die op U vertrouwt.

Psalm 85

 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach. Een psalm.
 2. U bent uw land goedgunstig geweest Hashem, U hebt een keer gebracht in de gevangenschap van Jacob;
 3. U hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven en al hun zonden bedekt. sela
 4. U hebt geheel uw woede teruggetrokken, U hebt uw brandende toorn afgewend.
 5. Elokim van onze verlossing, herstel ons, vernietig uw toorn over ons!
 6. Zult U voor eeuwig tegen ons toornen, uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht?
 7. Zult U ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge?
 8. Hashem, toon ons uw genade, geef ons uw verlossing!
 9. Ik wil horen, wat Hashem Elokim zal spreken; want Hij zal tot zijn volk en tot zijn vromen van vrede spreken; opdat ze niet terugkeren tot dwaasheid.
 10. Waarlijk, zijn verlossing is nabij voor wie Hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont.
 11. Genade en waarheid ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar,
 12. trouw spruit voort uit de aarde en gerechtigheid ziet neer uit de hemel.
 13. Ook zal Hashem het goede geven en ons land zal zijn gewas voortbrengen;
 14. gerechtigheid zal voor Hem uitgaan en zijn voetstappen zetten op de weg.

Psalm 86

 1. Een gebed van David. Hashem, neig uw oor, antwoord mij, want ik ben ellendig en arm;
 2. bewaar mijn ziel, want ik ben vroom; U, mijn Elokim, verlos uw knecht, die op U vertrouwt.
 3. Hashem, wees mij genadig, want tot U roep ik de hele dag.
 4. Verheug de ziel van uw dienstknecht, want tot U, Hashem, hef ik mijn ziel op.
 5. Want U, Hashem, bent goed en vergevingsgezind en liefdevol voor allen die U aanroepen.
 6. Hashem, neig uw oor tot mijn gebed en luister naar mijn luide smekingen.
 7. In de dag van mijn nood riep ik U aan, want U antwoordt mij.
 8. Onder de goden is niemand U gelijk, Hashem, en niets is als uw werken.
 9. Alle volkeren, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, Hashem, en zullen uw naam eren;
 10. want U bent groot en doet wonderen, U, alleen bent Elokim.
 11. Leer mij, Hashem, uw weg, dat ik mag gaan in uw waarheid; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
 12. Ik wil U danken, Hashem, mijn Elokim, met heel mijn hart en uw naam voor eeuwig eren;
 13. want uw liefde is groot jegens mij en U hebt mij uit de diepte van het dodenrijk gered.
 14. Elokim, overmoedigen staan tegen mij op, een bende tirannen staat mij naar het leven en zij hebben U niet voor [ogen] gesteld.
 15. En U, Hashem, bent een barmhartig en genadig Elokim, langzaam tot toorn en overvloedig in liefde en trouw.
 16. Wend U tot mij en wees mij genadig, geef uw kracht aan uw knecht en red de zoon van uw dienstmaagd.
 17. Doe aan mij een teken ten goede, zodat mijn haters het zien en beschaamd worden wanneer U, Hashem, mij geholpen en getroost hebt.

Psalm 87

 1. Van de zonen van Korach. Een psalm. Een lied. Zijn grondslag is op heilige bergen;
 2. Hashem houdt van de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob.
 3. Heerlijke dingen worden van jou gezegd, o stad van Elokim. sela
 4. Ik zal Rahab en Babel vermelden als degenen die mij kennen; zie de Filistijnen en Tyrus met Cush: deze is daar geboren.
 5. Maar van Sion wordt gezegd; ieder van hen is daar geboren, en Hij, de Allerhoogste, zal haar bevestigen.
 6. Hashem telt bij het opschrijven van de volkeren: deze is daar geboren. sela
 7. Zangers zowel als fluitspelers; al mijn bronnen zijn in u [o Sion]!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.