BSD

Dag 16

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Psalm 79

 1. Een psalm van Asaf. Elokim, volkeren zijn uw erfdeel binnen gedrongen, uw heilige tempel hebben zij verontreinigd, zij hebben Jeruzalem gemaakt tot puinhopen.
 2. Zij hebben de lijken van uw knechten als voedsel voor de vogels des hemels gegeven, het vlees van uw vromen aan het gedierte van het land.
 3. Zij hebben hun bloed uitgegoten als water rondom Jeruzalem en er is niemand die begraaft.
 4. Wij zijn onze buren tot smaad geworden, en die ons omringen tot spot en hoon.
 5. Tot wanneer, Hashem, zult U voortdurend toornig zijn, en uw naijver branden als vuur?
 6. Stort uw boosheid uit over de volkeren, die U niet kennen en op de koninkrijken die uw naam niet aanroepen;
 7. want zij hebben Jacob verslonden en zijn woonplaats verwoest.
 8. Reken ons de ongerechtigheden van de voorvaderen niet toe, kom ons snel tegemoet met uw barmhartigheden, want wij zijn zeer verzwakt.
 9. Help ons, Elokim onze redder, ter wille van de heiligheid van uw naam, red ons, vergeef ons onze zonden ter wille van uw naam.
 10. Waarom zeggen de volkeren: waar is jullie Elokim? Laat voor onze ogen onder de volkeren bekend worden de wraak over het vergoten bloed van uw dienstknechten.
 11. Laat voor U komen het zuchten van de gevangenen, doe de ten dode gedoemde overblijven naar de grootheid van uw macht.
 12. En vergeld onze buren zevenvoudig in hun boezem, hun smaad waarmee ze U gesmaad hebben, Hashem.
 13. En wij, uw volk, en de schapen die U weidt, danken U eeuwig, van geslacht tot geslacht zullen wij uw roem verkondigen.

Psalm 80

 1. Voor de dirigent. Op Shoshaniem. Een getuigenis van Asaf. Een psalm.
 2. Herder Israëls, hoor, U die Jozef leidt als schapen, verschijn in lichtglans, U, die boven de cherubijnen troont.
 3. Wek uw sterkte op voor Efraim, Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing.
 4. Elokim, herstel ons en doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
 5. Hashem, Elokim Tzebaoth, tot hoelang brandt uw toorn tegen het gebed van uw volk?
 6. U geeft ze tranenbrood te eten en doet hen tranen drinken in overvloed.
 7. U hebt ons gesteld tot een twistappel voor onze buren en onze vijanden bespotten ons.
 8. Elokim Tzebaoth, herstel ons en doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
 9. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven en hebt volkeren verdreven en hem geplant.
 10. U hebt voor hem plaats gemaakt, zodat hij wortel schoot en het land vulde.
 11. Bergen waren bedekt met zijn schaduw en ceders van Elokim met zijn takken;
 12. hij heeft zijn takken uitgebreid tot de zee en zijn scheuten tot aan de rivier.
 13. Waarom hebt U zijn muren doorbroken? Zodat ieder die langs de weg voorbijgaat ervan plukt,
 14. een wild zwijn van het woud heeft het verwoest en de dieren van het veld hebben het vernield.
 15. Elokim Tzebaoth, keer toch terug, aanschouw uit de hemel en zie en bekommer U om deze wijnstok,
 16. de loot, die uw rechterhand heeft geplant en op de zoon, die U hebt grootgebracht.
 17. Als afval is hij met vuur verbrand, door uw dreigende aanblik gaan zij te gronde.
 18. Uw bescherming zij over de man van uw rechterhand, over het mensenkind dat U hebt grootgebracht.
 19. Dan zullen wij niet van U wijken; doe ons herleven, dan zullen wij uw naam aanroepen.
 20. Hashem, Elokim Tzebaoth, herstel ons en doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Psalm 81

 1. Voor de dirigent. Op de gittit. Van Asaf.
 2. Zingt jubelend voor Elokim, onze sterkte, juicht voor de Elokim van Jacob.
 3. Heft een lied aan, slaat de tamboerijn, [speelt] de lieflijke lier met de harp.
 4. Blaast de sjofar op de nieuwe maan, voor onze feestdag.
 5. Want het is een wet in Israël en een recht voor de Elokim van Jacob.
 6. Hij stelde het tot een getuigenis voor Jozef, toen Hij uittrok tegen land Egypte en ik een taal hoorde, die ik niet kende:
 7. Ik heb de last van zijn schouders verwijderd en zijn handen werden vrij van de draagkorf;
 8. in de nood riep jij en Ik redde je en Ik antwoordde je in een donderwolk, en Ik testte je bij de wateren van Meriba. sela
 9. Luister mijn volk, en Ik waarschuwde je Israël, dat je toch naar Mij luisterde!
 10. Er zal bij jou geen vreemde god zijn, en je zult je niet neerbuigen voor een buitenlandse god.
 11. Ik ben Hashem, je Elokim, die je uit het land Egypte opvoerde; doe je mond wijd open en Ik zal hem vullen.
 12. Maar mijn volk luistert niet naar mijn stem, en Israël wil Mij niet.
 13. Dus liet Ik hen over aan de verstoktheid van hun hart, en dat zij hun eigen raadslagen mogen volgen.
 14. Och, mocht mijn volk naar Mij luisteren, en Israël in mijn wegen gaan!
 15. Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en zal Ik mijn hand keren tegen hun tegenstanders.
 16. En zij die Hashem haten, zullen tegen Hem liegen maar hun tijd zal eeuwig zijn.
 17. En Hij zou hen voeden met het vette van de tarwe en met honing uit de rots zou Ik je verzadigen.

Psalm 82

 1. Een psalm van Asaf. Elokim staat in de vergadering van goden. Hij spreekt recht te midden van de goden.
 2. Tot hoelang zullen jullie onrechtvaardig rechtspreken en de goddelozen in hun bijzijn begunstigen? sela.
 3. Verschaf recht aan de armen en de wees, de ellendige en de behoeftige,
 4. red de arme en de onderdrukte, en bevrijd hen uit de hand van de goddelozen.
 5. Zij weten en begrijpen niet, zij wandelen in duisternis, alle grondvesten van de aarde wankelen.
 6. Ik heb gezegd: jullie zijn goden en allen zonen van de Allerhoogste;
 7. maar als mensen zullen jullie sterven, en als één der vorsten zullen jullie vallen.
 8. Sta op Elokim, spreek recht over de aarde, want U bezit alle volkeren.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.