BSD

Dag 12

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Psalm 66

 1. Voor de dirigent. Een lied. Juicht voor Elokim heel de aarde,
 2. zingt ter ere van zijn naam, maakt zijn lof eervol.
 3. Zegt tot Elokim: hoe ontzagwekkend zijn uw werken; vanwege uw grote kracht veinzen uw vijanden zich aan U te onderwerpen.
 4. Heel de aarde zal voor U buigen en voor U zingen, en zingen voor uw naam. sela
 5. Gaat en ziet de werken van Elokim; ontzagwekkend is Hij in zijn doen jegens de mensenkinderen:
 6. Hij veranderde de zee in het droge, ze trokken te voet door de rivier. Daar verheugden wij ons in Hem,
 7. die door zijn sterkte eeuwig heerst, zijn ogen slaan de volken gade. Laten de weerspannigen zich niet verheffen. sela
 8. Volkeren zegent onze Elokim en laat luide zijn lof horen,
 9. die onze ziel in leven houdt en onze voet niet laat struikelen.
 10. Want Elokim heeft ons getoetst en ons gelouterd, zoals men zilver loutert;
 11. U hebt ons in het net gebracht en een last op onze heupen gelegd;
 12. U deed mensen over ons hoofd rijden, wij kwamen door vuur en door water; maar U leidde ons uit in overvloed.
 13. Ik zal met brandoffers in uw huis komen, ik zal U mijn geloften betalen,
 14. die mijn lippen hebben geuit en mijn mond in nood heeft gesproken.
 15. Ik zal aan U brandoffers van mestkalveren offeren met de offergeur van bokken, en ik zal runderen met rammen bereiden. sela
 16. Komt en hoort, ik zal aan allen, die Elokim vrezen, vertellen wat Hij aan mijn ziel heeft gedaan.
 17. Tot Hem riep ik en een lofzang was onder mijn tong.
 18. Wanneer ik onrecht in mijn hart beoogde, dan zou Hashem niet hebben geluisterd.
 19. Voorwaar, Elokim heeft gehoord en gelet op mijn luid gebed.
 20. Gezegend is Elokim, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedheid [onthield].

Psalm 67

 1. Voor de dirigent. Op snaarinstrumenten. Een psalm. Een lied.
 2. Elokim zij ons genadig en zegen ons, laat uw aangezicht over ons lichten. sela
 3. Om op aarde uw weg bekend te maken, onder alle volkeren uw redding.
 4. Volkeren loven U Elokim; volkeren loven U al te saam.
 5. Natiën zullen zich verheugen en juichen, want U richt de volkeren in rechtmatigheid en U leidt de natiën der aarde. sela
 6. Volkeren loven U Elokim, volkeren loven U allen te samen.
 7. De aarde gaf haar gewas, moge Elokim, onze Elokim ons zegenen;
 8. moge Elokim ons zegenen en al de einden van de aarde Hem vrezen.

Psalm 68

 1. Voor de dirigent. Van David. Een psalm. Een lied.
 2. Elokim staat op en zijn vijanden worden verstrooid en zijn haters vluchten voor Hem.
 3. Zoals rook verdreven wordt, zo verdrijft U hen; zoals was smelt door het vuur, zo vergaan de goddelozen voor Elokim.
 4. Maar de rechtvaardigen zullen zich verheugen en juichen voor Elokim en zullen zich met vreugde verblijden.
 5. Zingt voor Elokim, lofzingt zijn naam, bereidt de weg voor Hem, die door de woestijn rijdt; Hashem is zijn naam, en juicht voor Hem.
 6. Hij is een vader voor de wezen en een rechter voor de weduwen, Hij is Elokim in zijn heilige woning;
 7. Elokim doet eenzamen wonen in een huisgezin, leidt gevangenen uit in voorspoed; echter de weerspannigen zullen wonen in een dor land.
 8. Elokim, toen U voor uw volk uittrok en toen U in de wildernis voortschreed. sela
 9. Toen beefde de aarde, zelfs de hemelen dropen voor Elokim; zelfs de Sinaï voor Elokim, de Elokim van Israël.
 10. Elokim, U liet het overvloedig regenen, toen uw erfdeel uitgeput was versterkte U het;
 11. uw schare verbleef daar, Elokim, U bereidde het in uw goedheid voor de arme.
 12. Hashem gaf een belofte, de boodschapsters waren een grote schare.
 13. De koningen der legerscharen vluchtten, zij vluchtten, en de vrouw des huizes verdeelde de buit.
 14. Zelfs wanneer zij neerliggen tussen de schaapskooien, zullen zij zijn als vleugels van een duif overdekt met zilver en haar slagpennen met geel goud.
 15. Toen de Almachtige de koningen uiteendreef, sneeuwde het op de Salmon.
 16. Het gebergte van Elokim: het gebergte van Bashan. Het veeltoppige gebergte, gebergte van Bashan,
 17. waarom zie je afgunstig veeltoppig gebergte, naar de berg, die Elokim verlangde te bewonen? Hashem wil daar zelfs voor altijd wonen.
 18. De strijdwagens van Elokim zijn tienduizend, duizend maal duizend; Hashem is onder hen op de Sinaï in heiligheid.
 19. U bent opgevaren naar de hoge; U hebt gevangenen meegevoerd; U hebt geschenken aangenomen van de mensen en zelfs van de trouwelozen - om daar te wonen, Hashem, Elokim.
 20. Gezegend is Hashem, dag aan dag draagt Hij ons, Elokim van onze redding. sela
 21. Elokim is voor ons een Elokim van uitreddingen en Hashem Hashem heeft [vele] wegen tegen de dood.
 22. Waarlijk, Elokim verplettert het hoofd van zijn vijanden, de harige schedel van hen die schuld op zich blijven laden.
 23. Hashem zegt: Ik breng terug uit Bashan en Ik breng terug uit de diepte der zee,
 24. zodat je voet zal baden in bloed en de tong van je honden zijn deel krijgt van de vijanden.
 25. Men ziet uw optochten Elokim, optochten van mijn Elokim, mijn koning in heiligheid.
 26. De zangers voorop, daarna de snarenspelers, in het midden jonge vrouwen met tamboerijnen.
 27. In vergaderingen zegenen zij Elokim, Hashem, die de bron van Israël is.
 28. Daar is Benjamin, de jongste, hun heerser, de vorsten van Juda, een rumoerige menigte, de vorsten van Zebulon en de vorsten van Naftali.
 29. Je Elokim gaf macht aan je, toon macht Elokim, U, die het voor ons gedaan hebt.
 30. Vanwege uw tempel en ter wille van Jeruzalem brengen koningen U geschenken.
 31. Bedreig het gedierte in het riet, de stierenbende met de kalveren der volkeren, die zich om der wille van het geld verlagen. Hij verstrooit de volkeren, die belust zijn op strijd.
 32. Gezanten zullen uit Egypte komen, Kush strekt haastig zijn handen uit naar Elokim.
 33. Koninkrijken der aarde zingt voor Elokim, psalmzingt Hashem; sela
 34. [zingt] Hem, die door de aloude hemelen der hemelen rijdt. Zie, Hij verheft zijn stem, een krachtige stem!
 35. Geeft sterkte aan Elokim; zijn majesteit is over Israël en zijn sterkte in de wolken.
 36. Gevreesd bent U Elokim, vanuit uw heiligdommen; Elokim van Israël, Hij geeft sterkte en kracht aan het volk. Gezegend zij Elokim!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.