BSD

Parasjat Wajera. Eerste boek van Mozes 18:1-22:24


De wekelijkse portie Wajera heeft de volgende centrale onderwerpen:
  1. De ontmoeting van Abraham met drie engelen.
  2. De verwoesting van Sodom en Gomarra.
  3. De geboorte van Isaac en de binding van Isaac.

Het onderwerp waar wij hier aandacht willen schenken is de fenomenale gastvrijheid van Abraham Avinoe die in deze parasja zo duidelijk naar voren komt. De mitswa van gastvrijheid is een uiting van Abrahams ingeboren karaktertrek van goedheid, chesed, tezamen met absolute liefde en vrees voor HaSjem. In Charan al gebruikten Abraham en zijn vrouw Sara gastvrijheid om emuna in HaSjem te verspreiden opdat de mensen de afgoderij zouden verlaten.

Abraham is de man van goedheid, chesed. Abraham bezit een enorme liefde voor de mensheid. Hij zag geen slechte dingen in de mensen en hij zocht geen slechte en rare eigenschappen bij de mensen. Abraham zocht juist de goede dingen en de goede eigenschappen bij ieder mens. Zo ook Sara zijn vrouw. Op deze wijze was het mogelijk mensen dichter bij HaSjem te brengen.

Gastvrijheid hield bij Abraham Avinoe, eten, drinken en begeleiden van de gasten bij hun vertrek, in. In het Hebreeuws 'esjel' (achilah, sjtijah en linah) genoemd. Het was een volledige gastvrijheid en zonder enige vorm van verplichting. Dat was bij uitstek de eigenschap van de goedheid die Abraham zo karakteriseert. Abraham gaf alles wat hij had zowel aan HaSjem als aan de mensen. Abraham wist en begreep dat alles wat er in onze wereld is van HaSjem is, ten goede en ten kwade.

In het begin van onze parasja wordt verteld dat Abraham drie mensen zag naderen op het heetste moment van de dag. Die dag was de derde dag nadat hij zichzelf besneden had in opdracht van HaSjem. Die dag waren de pijnen het hevigst en diezelfde dag had HaSjem de zon extra fel laten schijnen waardoor de temperatuur die dag zeer hoog was. Dat alles hield Abraham niet tegen om de verschijning van HaSjem te verlaten en de drie mensen tegemoet te rennen om hen in zijn tent uit te nodigen.

Abraham droeg Sara op zo spoedig mogelijk koeken te bereiden en Abraham zelf zorgde voor het slachten van drie koeien om iedere gast een tong, dat een delicatesse is, samen met mosterd te serveren. Wij zien hier dat Abraham en Sara voor hun gasten het beste van het beste bereiden zonder dat zij zich afvragen wie hun gasten zijn. Hieruit hebben onze wijzen geleerd dat gastvrijheid groter en belangrijker is dan het ontvangen van de verschijning van HaSjem.

De drie gasten waren drie engelen die ieder een eigen boodschap mee te delen hadden: een engel kan alleen één boodschap tegelijk uitvoeren.

De engel Rafaël kwam om Abraham van de besnijdenis te genezen (en ook om Lot uit Sodom te redden, dit valt onder één boodschap, de engel Michaël kwam om Sara mee te delen dat zij over een jaar een zoon zal baren en de engel Gavriël kwam om Sodom en Gomarra te verwoesten.

Wij leren hier dat de mitswa van gastvrijheid een zeer grote waarde heeft, het is een mitswa van chesed, van goedheid. Een ander aspect dat aan de gastvrijheid is verbonden, is dat wij de gasten niet moeten ondervragen wie zij zijn en wat hun daden zijn. Wij kunnen immers niet met ons verstand weten wie en waarom zij zo zijn. Hoe kunnen wij een foutief getrokken conclusie weer rechtzetten wanneer wij iemand hierdoor hebben laten beschamen, zie ook het verhaal over Kamtsa en bar Kamtsa dat tot de verwoesting van de tweede Tempel leidde.

Wij kunnen niet met ons verstand begrijpen wat het loon van een mitswa is en met name een mitswa die je op je weg tegenkomt om je medemens te helpen.

Nog een toevoeging over de mitswa van gastvrijheid is om je gast te laten merken dat hij speciaal voor je is en dat je hem in alle hartelijkheid die je maar kunt geven, ontvangt naargelang de omstandigheden waarin je je bevindt. Gastvrijheid is universeel en een ieder kan van het voorbeeld van aartsvader Abraham leren.

Geschreven door Moshe Sivan en uit het Hebreeuws, vertaald door Jael. 1.11.2013.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.