BSD

De belangrijkheid van Tefillin

Bron: Breslev.co.il Tefillin is een van de meest belangrijke mitswot (geboden) van de Tora. Het wordt al duizenden jaren nagekomen en gekoesterd, tot op de huidige dag. De Tora noemt het meer dan eens, maar het meest expliciet in Deuteronomium 6:8 "U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn."

Tefillin bestaat uit twee kleine leren doosjes bevestigd aan leren riemen. De twee dozen bevatten elk vier secties van de Tora geschreven op perkament. Deze passages zijn:

  1. Het Shema (Deuteronomium 6:4-9) - het uitspreken van de Eenheid van de Enige God.
  2. Vehayah (Deuteronomium 11:13-21) - een bevestiging van God aan ons van een beloning bij naleving van de Tora voorschriften en waarschuwingen van vergelding die bij ongehoorzaamheid aan hen zal volgen.
  3. Kades (Ex 13:1-10) - de plicht van het Joodse volk om altijd aan de verlossing uit de Egyptische slavernij te denken.
  4. Vehayah (Ex 13:11-16) - De verplichting van elke Jood om zijn kinderen over deze zaken te informeren.
Bron: Breslev.co.il Een van de doosjes (de "hand Tefillin") wordt zodanig op de linkerarm gelegd dat het tegen het hart rust - de zetel van de emoties - en de daarmee verbonden lederen band is rond de linkerhand, en rond de middelvinger van de hand gewikkeld. Het andere doosje (de "hoofd Tefillin") is op het hoofd, boven het voorhoofd geplaatst, teneinde te rusten op de hersenen. Op deze wijze wordt onze aandacht gericht op het hoofd, het hart en de hand. Het leert ons om onszelf te wijden aan de dienst van God in alles wat we denken, voelen en doen. Het is ook bedoeld ons te leren ons niet uitsluitend te laten regeren door de impulsen van het hart, die ons kunnen doen dwalen en tot overtredingen brengen. We moeten ons ook niet alleen door het verstand laten regeren, want dat kan leiden tot hard materialisme.

Geplaatst op de arm tegenover het hart, en op het hoofd, duiden de Tefillin op de onderwerping van het verstand, het hart en de daden aan de Almachtige, evenals het feit dat het intellect dient te heersen over de emoties.

Een grondbeginsel van de Chabad Chassidische filosofie is dat het intellect de emoties moet beheersen. Helaas bestaat er een schisma tussen de geest en het hart. Bovendien beheersen de emoties het verstand en het verstand wordt alleen gebruikt tot rechtvaardiging, rationalisering en excuses voor dit 'instinct-emotie centered" bestaan​​. De mitswa van Tefillin en de praktijk vergemakkelijkt bij de persoon eenheid van geest en hart, verstand en emotie te bereiken.

Het meeste van de spijt, het verdriet en de pijn in het leven zou kunnen worden vermeden als we maar deze belangrijke les leerden - de juiste toepassing van hoofd en hart voor onze alledaagse problemen. Trouwens, zoals een gezonde balans de eerste stap vormt op de weg naar zelfvertrouwen, moed, optimisme en innerlijke rust; die eeuwige kostelijke waarden van de ziel die de Jood moet ontwikkelen, hoe beter hij God en de mensheid kan dienen. Tefillin zal deze gezegende karakteristieken aankweken, wanneer ze wordt uitgeoefend in een geest van ware eerbied.

In veel gemeenten is het gebruikelijk om de volgende passage uit Hosea (2:18-19) te reciteren tijdens het wikkelen van de leren riem rond de middelvinger van de linkerhand:

"Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult Hashem kennen."

Deze woorden werden door God tot alle Joden gericht, door Zijn profeet Hosea.

In deze woorden kregen we een Goddelijke formule - een ethisch recept - een betrouwbare gids voor alles, maar toch uitgebreid genoeg om aan de meest verheven aspiratie van de meest vrome te voldoen: 'Om "Hashem te kennen", Zijn gerechtigheid, oordeel, goedertierenheid, mededogen en trouw. En voor deze kostbare gave van deze kostbare schat zijn wij Joden echt dankbaar.

Bron: Breslev.co.ilBron: Breslev.co.ilBron: Breslev.co.il

Rabbi Jehoeda Halevi (ca. 12e eeuw) had waarschijnlijk de les van Tefillin in gedachten toen hij schreef: "De Goddelijke religie (Jodendom) spoort ons niet aan om een ascetisch leven te leiden, maar leidt ons op de midden weg, op gelijke afstand van de uitersten van te veel en te weinig. Het laat ons vrij spel bij elke van God gegeven gave van lichaam en geest, binnen de constructieve grenzen die vastgelegd zijn door de Goddelijke Hand zelf. Want het staat vast wanneer we in excessieve mate aan een gave aandacht besteden en minder aan een ander, dat dit de harmonie verstoort die ons hele wezen moet doordringen..."

Rabbijn Samson Raphael Hirsch (1800-1888), een uitzonderlijk rabbijn uit de negentiende eeuw, zei van Tefillin: "Een waarheid, wil die tot resultaten leiden, moet herhaaldelijk en nadrukkelijk worden ingeprent in hoofd en hart. Alleen de kennis van essentiële principes van rechtvaardigheid en liefde, is niet voldoende om daadwerkelijk te bouwen zijn leven... In aanvulling daarop, zijn symbolische woorden en daden nodig, zodat ze onuitwisbaar in de ziel worden verzegeld, en dus bewaard voor jezelf en voor anderen."

Meer recent zei, een vooraanstaande rabbijn, Meier Jung (1859-1921) over Tefillin: "Deze dagelijks uitgevoerde religieuze daad heeft meer gedaan voor het behoud en de hoge moraal van onze mensen dan alle boeken die ooit over ethiek zijn geschreven. Hetzelfde kan ook gezegd worden van andere geboden, hoewel sommigen hebben een dubbele invloed, een directe, die zorgen voor een onmiddellijk fysiek welzijn, de andere een indirecte, door het vormen van het karakter door het onderwijs van constructieve terughoudendheid voor de gebruikelijke daden."

Tefillin en de uittocht uit Egypte

Bron: Breslev.co.il Er is op gewezen dat de vier Tora fragmenten die in de Tefillin gevonden worden uit de Shema en de Vehaya komen, terwijl de andere twee bijna exclusief verwijzen naar de uittocht uit Egypte. Sommigen zullen zich afvragen waarom de delen uit Exodus de eer hebben de verzen te vergezellen die ons begrip van God uitdrukken. Vandaar de volgende uitleg:

De Exodus is voor het Joodse volk een eeuwige, onvergetelijke "Herinnering." Onze wijzen ging zelfs zo ver om de woorden "Ter herinnering aan het vertrek uit Egypte" in de Kiddoesj die elke sabbat en Joodse feestdag inluidt, op te nemen. Zorgvuldige afweging echter zal bovendien duidelijk laten zien waarom er zo'n bijzondere betekenis aan gegeven is.

De Exodus, het moet nogmaals gezegd, is het verhaal van een volk dat voor honderden jaren slaaf was van een machtig volk. Hoewel ze ongewapend waren en overweldigend in aantal marcheerde dit tot slaaf gemaakte volk eindelijk hun vrijheid tegemoet zonder hun toevlucht nemen tot geweld. Niet alleen waren ze bevrijd, maar hun vertrek werd versneld door hun vroegere overheersers, nu doodsbang voor nog meer plagen afkomstig van de vergeldende gerechtigheid van de God van Israël.

Alle beschikbare historische gegevens laten zien dat niets dit unieke evenement evenaart. De wonderbaarlijke verlossing van een heel volk van meer dan twee miljoen zielen, waarvan ieder een ooggetuige was van de beschermende goedheid van de Goddelijke Voorzienigheid. Het was deze gebeurtenis die heel het Joodse volk overtuigde, zonder een zweem van twijfel, dat hun geloof in de God van hun voorouders, gegrond was. Het was het wonder van de Exodus die nadrukkelijke betekenis gaf aan de woorden van de Shema: "Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, Hashem is Een." Merk op hoe zorgvuldig het allereerste gebod aan het tweede wordt verbonden. "Ik ben Hashem uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt."

Geschreven door Alexander Cowen en vertaald uit het Engels door Jadied.
Bron: Tefillin and Its Significance

Inleiding op wat verder komt

Met het vertalen van bovenstaand artikel herinnerde ik mij ooit iets gelezen te hebben over "Tefillin" en "Aura". Ik ben toen gaan zoeken en het resultaat volgt hieronder.

Waarom wil ik dit graag laten zien? In het algemeen kan gezegd worden dat niet-Joden, wanneer zij geconfronteerd worden met Joodse geboden en uitingen daarvan, ervan overtuigd zijn dat die zijn achterhaald door andere filosofieën.

Uit wat hieronder volgt zal blijken dat het nakomen van het Tefillin gebod terdege consequenties heeft. Hieruit kunnen we leren dat het nakomen door Joden van hun geboden geen achterhaalde zaak is. Integendeel. Hoogst actueel. En dat voor elke niet Jood geldt dat het nakomen van de voor hem/haar geldende geboden ook een hoogst actuele zaak is.

Een ander punt wat nog verduidelijkt moet worden is het feit, dat met wat hierboven beschreven en getoond is over "Tefillin", er in de Tora, uitgezonderd het gebod zelf, geen nadere aanwijzingen te vinden zijn. De vraag is dan hoe is men dan aan al die details gekomen? Daarover gaat het stukje "Tefillin en de mondelinge Tora".

Overigens is "Tefillin" niet toegestaan voor niet Joden.

Jadied.

Tefillin en aura

Toelichting bij de foto. De linker kolom is de aura voor het dragen van de Tefillin. De rechter kolom erna. De kleur paars wijst op een heel hoog niveau van spiritualiteit. Paars kan alleen overtroffen worden door wit.

titel Rabbi Zamir Cohen hield eens, voor een academisch publiek, een lezing in Be'er Sheva, Israël. Hij sprak daar over de betekenis van het gebod van Tefillin - een gebod dat Joodse mannen elke weekdag moeten nakomen.

Hij beschreef de bekende zwarte, vierkante dozen met de vier Bijbelverzen, handgeschreven met speciale inkt op perkament, gemaakt van een ritueel rein dier, alsmede de zwarte banden die men gewoon is op het lichaam te binden. Volgens kabbalistische meesters, wanneer deze unieke constructie wordt vastgezet rond de biceps van de linkerarm, wijzend naar het hart, en op de "ingang" naar het hoofd - de plaats waar bij een baby de fontanel zich bevindt - in de woorden van de Talmoed - wordt er een unieke spirituele energie gekanaliseerd in de menselijke ziel. Deze energie gaat rechtstreeks naar die delen van de ziel die rusten in het hart en die verantwoordelijk zijn voor emoties, alsmede naar de hersenen, de zetel van het denken, het inzicht en het geheugen.

In beide gevallen is hij die de ​​Tefillin draagt spiritueel verheven, en de kwaliteit en het niveau van zijn gedachten en emoties zijn toegenomen. Daarnaast creëert deze energie, rondom de persoon die de Tefillin draagt, een spiritueel schild​​. Dit zijn slechts enkele van de wonderlijke voordelen die hij door het dragen van de Tefillin ontvangt. Dit alles door het vervullen van de wil van Hashem.

Bij deze lezing was ook Dr Arik Naveh - een van de senior natuurkundigen in Israël en een belangrijke docent in zijn vakgebied - aanwezig. Hij besloot om bovengenoemde zaken wetenschappelijk te testen. Hij verzamelde elf geleerden - allen seculiere Joden - en vroeg hen om deel te nemen aan een experiment door het fotograferen van hun aura's. Eerst werden zij gefotografeerd zonder Tefillin en daarna met Tefillin. De resultaten waren ongelooflijk!

Want voor alle deelnemende proefpersonen gold - zonder uitzondering - dat het leggen van Tefillin drastisch de kleur van hun aura's veranderde, waaruit een ongewoon hoog spiritueel niveau bleek: namelijk in de kleur paars, die alleen wordt overtroffen door de kleur wit, de zeldzaamste van alle kleuren in het aura spectrum.

titel

Een getrouwde Joodse vrouw is op grond van de Tora gehouden haar hoofd te bedekken. Links de aura van een getrouwde Joodse vrouw zonder bedekking, rechts nadat zij haar hoofd heeft bedekt. Duidelijk is te zien dat haar spirituele niveau is toegenomen.

Bron: Een klein en enigszins aangepast stukje uit het artikel: The Human Aura

Tefillin en de mondelinge Tora

De Tora bestaat uit twee delen: de "geschreven Tora, die is samengesteld uit de vierentwintig boeken van de Tenach, en de "mondelinge Tora.

God vertelde Moses in Exodus 24:12 - dat hij hem "de Tora en de geboden" zal geven. Waarom heeft God het woord "geboden" toegevoegd? Zijn er geboden, die niet zijn opgenomen in de Tora? Dit vers (onder andere) is een duidelijk bewijs van het bestaan ​​van de mondelinge Tora.

Oorspronkelijk werd de mondelinge Tora niet getranscribeerd. In plaats daarvan werd zij van vader op zoon en van leraar op leerling doorgegeven. Vandaar de nam "mondelinge" Tora. Ongeveer 1800 jaar geleden, concludeerde Rabbi Judah de Prince, dat als gevolg van alle beproevingen van de ballingschap, de mondelinge Tora vergeten zou worden als zij niet zou worden vastgelegd op papier. Hij verzamelde daarom de geleerden van zijn generatie en stelde de Mishna samen. Sindsdien is de mondelinge Tora opgehouden "mondeling" te zijn en waarin naarmate de tijd verstreek meer en meer van de eerder mondelinge traditie werd opgenomen.

In deze mondelinge Tora zijn de aanwijzingen voor Tefillin opgenomen.

Bovenstaande is ontleend aan het artikel "What is the 'Oral Torah'"? van de hand van Rabbi Naftali Silberberg.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.