BSD

Ki Tavo in een notendop

Deuteronomium 26:1 - 29:8

Ki Tavo Mozes instrueert de Israëlieten: Wanneer u het land, dat God u geeft als uw eeuwige erfenis, binnentrekt, en zich daar zult vestigen en het bebouwen, brengt dan de eerste gerijpte vruchten (Bikkurim) van uw boomgaard naar de Heilige Tempel, en spreekt uw dankbaarheid uit voor alles wat God voor u heeft gedaan.

Onze parasja omvat ook de wetten over het afdragen van de tienden aan de Levieten en aan de armen, alsmede een gedetailleerde instructie hoe de zegeningen en de vervloekingen op de berg Gerizim en de berg Eival uit te roepen - zoals reeds besproken werd in het begin van de parasja van Re'eh (Deuteronomium 11:26-16:17). Mozes herinnert het volk eraan dat ze het uitverkoren volk van God zijn, en dat zij op hun beurt, voor God gekozen hebben.

Het laatste deel van Ki Tavo bestaat uit de Tochachah ("Berisping"). Na een opsomming van de zegeningen waarmee God het volk zal belonen wanneer ze de wetten van de Tora volgen, geeft Mozes een lang verslag van de slechte dingen - ziekte, honger, armoede en ballingschap - die hen zal overkomen wanneer zij afzien van Gods geboden.

Mozes besluit met het volk te vertellen, dat alleen vandaag, veertig jaar na hun geboorte, zij "een hart om te weten, ogen om te zien en oren om te horen" hebben bereikt.

Bron: Ki Tavo in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.