BSD

De profetenlezing voor parasja Vayelech

Hosea 14:2-10; Micha 7:18-20.

bereishit

De sjabbat tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer is bekend als de sjabbat Tshuva of "sjabbat van de terugkeer (berouw)." Dit is een verwijzing naar de eerste woorden van de profetenlezing van deze week, "Tshuva Israël -- Keer terug o Israël." Deze lezing is ter ere van de Tien Dagen van Berouw, de dagen tussen Rosh Hashana en Jom Kippoer.

De profeet Hosea spoort het Joodse volk aan met "keer terug, Israël, naar Hashem uw God," hen aanmoedigend om zich oprecht te bekeren en God om vergeving te vragen. Hosea dringt er bij de Joden op aan om hun vertrouwen op God te stellen, en niet op de krachtige paarden of afgoden van Assyria. Op dat punt belooft God Zijn toorn van Israël af te wenden, "Ik zal zijn als de dauw voor Israël, zij zullen bloeien als een roos." De profeet gaat verder met de terugkeer van de ballingen en de beëindiging van de afgoderij onder het volk te voorspellen.

De lezing wordt afgesloten met een kort gedeelte uit het boek Micha, met de beschrijving van God's vriendelijkheid in het vergeven van de zonden van Zijn volk. "Hij blijft niet voor eeuwig toornig, want Hij is een goedertieren God. Hij zal genadig over ons zijn, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden en al onze zonden werpen in de diepten van de zee." Micha wordt afgesloten met een verzoek aan God dat Hij zich het verbond met de aartsvaders, Abraham, Izaäk en Jacob zal herinneren.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.