BSD

De profetenlezing voor parasja Wajeetse

Hosea 11:7-12:14.

bereishit

De profetenlezing van deze week vermeldt de vlucht van Jacob van zijn huis naar het "veld van Haran", een episode die in de parasja van deze week wordt verteld.

De profetenlezing begint met de berisping van de profeet Hosea aan het adres van het Joodse volk vanwege het verzaken van God. Toch verzekert Hosea het volk dat God hen niet in de steek zal laten: "Hoe kan ik u prijsgeven Ephraim, en je uit leveren. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, ik zal niet terugkeren naar Efraïm om het te vernietigen."

De profeet bespreekt de wandaden van het noordelijke koninkrijk van Israël, en de toekomstige degeneratie van het Koninkrijk Judea. Hij zet hun gedrag tegenover dat van hun voorvader Jakob, die trouw was aan God en zegevierde over zijn vijanden, zowel mensen als een engel.

De profetenlezing maakt ook melding van de inzameling van de ballingen, die zal plaatsvinden tijdens de definitieve verlossing: "Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, en als een duif uit het land Assyrië, dan doe Ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Hashem."

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.