BSD

De profetenlezing voor parasja Wajesjev

Amos 2:6-3:8

bereishit

De profetenlezing van deze week bevat een toespeling op de verkoop van Jozef door zijn broers, een incident besproken in de Parasja van deze week.

Amos opent met een berisping aan het adres van het Joodse volk. God had geduld met hen ondanks hun overtreding van de drie hoofdzonden - seksuele ongepastheid, afgoderij en moord. Hun vierde zonde echter ging alle perken te buiten - de mishandeling van de onschuldigen, weduwen, wezen en de armen.

God herinnert het Joodse volk eraan hoe Hij hen vol liefde uit Egypte leidde, hen veertig jaar door de woestijn voerde en hen vestigde in het Heilige Land. Daar schonk Hij aan sommigen de gave van profetie en inspireerde anderen om nazireeërs te worden. Toch reageerde het Joodse volk niet adequaat, door wijn aan de nazireeërs te geven en de profeten te instrueren niet te profeteren.

Amos gaat dan verder met het beschrijven van Gods straf voor hun dwalend gedrag: "En de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten, zegt Hashem." (2:16)

De profetenlezing eindigt met een vermaning van God, die ook zijn eeuwige liefde voor zijn volk laat zien: "Hoort dit woord dat Hashem sprak tot u, o kinderen Israel's, tot het hele geslacht dat Ik uit het land Egypte heb geleid: 'Alleen heb Ik u gekend uit alle geslachten der aarde. Daarom zal Ik u vergelden al uw ongerechtigheden'." (2:16-3:2)

In tegenstelling tot andere volkeren waaraan God niet zoveel aandacht geeft, komt Gods liefde voor Zijn volk tot uiting dat Hij hen straft voor hun wandaden, om hen te reinigen en aan te sporen terug te keren op het pad der rechtvaardigen.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.