BSD

De profetenlezing voor parasjas Vayakhel-Pekudei

I Koningen 7:51-8:21

bereishit

De Haftarah van deze week beschrijft de inwijding van de tempel van Salomo, naar aanleiding van het thema van de Torah lezing van deze week: de inwijding van de Tabernakel in de woestijn.

De bouw van de Heilige Tempel werd voltooid. Koning Salomo vergaderde de leiders en de oudsten van de stammen in Jeruzalem, en temidden van veel feestgedruis brachten de Levieten de ark van zijn tijdelijke locatie in de Stad van David en installeerden hem in het Heilige der Heiligen in de Heilige Tempel. Onmiddellijk verscheen Gods aanwezigheid in de tempel, in de vorm van een wolk.

Koning Salomo loofde vervolgens God. Hij herinnerde aan de geschiedenis van het Heiligdom, hoe zijn vader, koning David, deze had willen bouwen - maar dat God hem vertelde, dat het zijn zoon zou zijn die deze prestatie zou volbrengen.

"Zo heeft Hashem zijn woord dat Hij gesproken had, gestand gedaan, want ik ben in de plaats van mijn vader David opgestaan, en ik heb op de troon van Israël plaatsgenomen, zoals Hashem gesproken heeft, en ik heb voor de Naam van Hashem, de God van Israël, dit huis gebouwd. Ik heb daar een plaats toegewezen voor de ark, waarin het verbond van Hashem ligt dat Hij met onze vaderen sloot, toen Hij hen uit het land Egypte leidde." 8:20 en 21.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.