BSD

De profetenlezing voor parasja Tazria

2 Koningen 4:42-5:19

bereishit

De haftorah van deze week beschrijft hoe een profeet een Syrische bevelhebber wonderbaarlijk genezen heeft van zijn melaatsheid. Het grootste deel van de parasja van deze week bespreekt deze huidziekte en de daarmee samenhangende onreinheid.

De haftorah begint met een korte vermelding van een van de wonderbaarlijke feiten van de profeet Elisa. Hij kreeg een klein geschenk van twintig broden en vers graan in zijn tas. Op aandrang van Elisa werd dit geschenk gedeeld met zijn honderd studenten. Het eten was genoeg voor iedereen - en men hield zelfs over.

Naäman, bevelhebber van het machtige Syrische leger was melaats. Een jong gevangen Israëlisch dienstmeisje adviseerde hem de hulp bij de "profeet in Samaria te zoeken." Op grond van deze suggestie heeft de koning van Syrie een ​​boodschap gezonden aan de koning van Israël: "Zie, ik heb Mijn dienaar Naäman naar u toe gestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt!"

De koning van Israël raakte in paniek tot Elisa hem een boodschap zond: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij komen en laat hem weten dat er een profeet in Israël is!'

Elisa adviseerde Naäman om zich in de Jordaan te wassen. Ondanks zijn aanvankelijke tegenzin om dit te doen, deed Naäman wat de profeet gezegd had, en werd onmiddellijk genezen.

Elisa weigerde een geschenk van Naäaman te accepteren. De bevelhebber beloofde Elisa dat hij geen andere godheid meer zou dien dan de Ene G-d, en hij vertrok.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.