BSD

De profetenlezing voor parasja Sjoftiem

Jesaja 51:12-52:12

bereishit

Deze week is de profetenlezing de vierde van een serie van zeven "lezingen van Troost." Deze zeven lezingen beginnen op de Sjabbat volgende op Tisha B'Av en gaan door tot Rosh Hashana.

De lezingen van de afgelopen twee weken begonnen met de klacht van Israël dat ze door God in de steek waren gelaten. Israël is niet tevreden met de vertroostingen die door de profeten worden aangeboden -- in plaats daarvan verlangden ze dat God hen alleen zou troosten. Als een reactie daarop begint de haftorah van deze week met de reactie van God daarop: "Ik, inderdaad, Ik zal jullie troosten."

Na een korte terechtwijzing aan Israël voor het vergeten van hun Schepper en voor de angst voor mensen als hun onderdrukkers, beschrijft de profeet het lijden en de beproevingen die Israël heeft doorstaan. Echter, de tijd is gekomen om het lijden te beëindigen. De tijd is gekomen voor de onderdrukkers van Israel de "beker van het lijden" te drinken, die zij tot dusver Israël hadden gedwongen te drinken: "Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion!" 52:1,2.

Jesaja roemt de schoonheid van de boodschapper die de goede tijding van de verlossing aankondigen zal. "Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want Hashem heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost."

De haftorah eindigt door te wijzen op het verschil tussen de Egyptische uittocht, toen de Israëlieten zich uit hun ballingschap en slavernij haastten, en de toekomstige verlossing: "Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want Hashem zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn." vers 12,

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.