BSD

De profetenlezing voor parasja Sjemot

Jesaja 27:6-28:13 en 29:22-23

bereishit

De profetenlezing van deze week loopt op vele niveaus parallel met de parasja van deze week. Eén van de parallellen is de boodschap van verlossing door Jesaja overgebracht - "en je zult één voor één verzameld worden, o kinderen van Israël" - dat doet denken aan de boodschap van verlossing, die God tot Mozes sprak bij de brandende braambos, een boodschap die Mozes daarna communiceerde met Farao.

De profetenlezing beweegt zich tussen de profetieën van Jesaja over de toekomstige verlossing, en zijn vermaningen over de dronkenschap en het goddeloze gedrag van de joden. Jesaja begint met een positieve noot: "In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien, en zij zullen het oppervlak van de aarde vullen met vruchten." Jesaja 27:6. Hij noemt de barmhartigheid van God voor zijn volk, en de leer om leer straf die Hij heeft uitgedeeld aan de Egyptenaren die hen vervolgden.

En wat de toekomstige verlossing betreft: "en je zult één voor één verzameld worden, o kinderen van Israël, en het zal geschieden op die dag dat een grote sjofar zal klinken, en dat, de verlorenen uit het land van Assur en zij die in ballingschap waren in het land Egypte, zullen komen, en zij zullen zich buigen voor God op de heilige berg in Jeruzalem." Jesaja 27:13.

De profeet gaat dan door de dronkenschap van de tien stammen te hekelen, en waarschuwt hen voor de straf die hen te wachten staat. "Met voeten zal vertrapt worden, de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm." Jesaja 28:3.

De lezing eindigt met een positieve noot: "Nu zal Jacob niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet verbleken. Want wanneer hij zijn kinderen ziet, het werk van mijn Handen in zijn midden, dan zullen zij mijn Naam heiligen....en de God van Israël zullen zij eren." Jesaja 29:23.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.