BSD

De profetenlezing voor parasja Re-ee

Jesaja 54:11-55:5

bereishit

Deze week is de profetenlezing de derde van een serie van zeven "lezingen van Troost." Deze zeven lezingen beginnen op de Sjabbat volgende op Tisha B'Av en gaan door tot Rosh Hashana.

God richt zich tot "Jeruzalem, de door stormweer voortgedrevene, de ongetrooste," en verzekert haar dat zij en haar volk, in volle glorie zullen worden hersteld. De fundering, de muren en de grond van Jeruzalem zullen worden gelegd uit kostbare stenen. Haar kinderen worden "leerlingen van Hashem," en zullen een overvloedige vrede genieten. Elk wapen tegen haar gericht zal mislukken.

De profeet nodigt dan allen die dorst hebben te komen tot de wateren, namelijk degenen die dorstig zijn naar spiritualiteit moeten de afschrikkende woorden van de Tora bestuderen. Hij belooft het volk een eeuwig verbond vergelijkbaar met dat van Koning David. Dit is ook een verwijzing naar de Messias, Davids nazaat, die vereerd zal worden door alle naties van de wereld.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.