BSD

De profetenlezing voor parasja Pinchas

I Koningen 18:46-19:21

bereishit

De profeet Elia is de hoofdrolspeler in de profetenlezing van deze week. Volgens de traditie had Elia dezelfde ziel als Pinchas, de held van de parasja van deze week. Zij hebben ook ijverig gehandeld namens G-d, terwijl ze de gevaren die erbij betrokken waren negeerden.

Na de ontknoping met de Baal profeten op de berg Karmel, die tot de terechtstelling van de Baal priesters leidde, sprak de kwade koningin Izebel de doodstraf over Elia uit. Elia vluchtte naar de woestijn van Judea en vroeg G-d om zijn leven te nemen. Terwijl hij sliep, maakte een engel hem wakker en gaf hem eten en drinken. Van nieuwe energie voorzien, ging Elia gedurende veertig dagen op weg tot hij bij de berg Horeb (Sinai) aankwam, en hij sliep daar in een grot. En het woord van G-d kwam tot hem en vroeg hem naar het doel van zijn bezoek. "En [Elia] zei: "Ik heb mij zeer voor Hashem, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen." (19:10)

Elia werd opgedragen de grot te verlaten en op de berg te staan: "En zie, Hashem ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, ging voor het aangezicht van Hashem uit. Maar Hashem was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar Hashem was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar Hashem was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte." (19:11 en 12) En Elia realiseerde zich dat de Goddelijke Aanwezigheid verschenen was.

G-d vroeg Elia opnieuw naar het doel van zijn bezoek, en Elia herhaalde zijn eerdere reactie. G-d gaf Elia opdracht om naar Damascus te gaan en Hazaël te zalven als koning over Aram en Jehu als koning over Israël en Elisa als profeet in zijn plaats. Deze drie zouden Elia's strijd tegen de Baal voortzetten.

Elia volgde de instructies op en hij vond Elisa direct en stelde hem aan als zijn assistent en uiteindelijke opvolger.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.