BSD

De profetenlezing voor parasja Misjpatiem

Jeremiah 34:8-22; 33:25-26.

bereishit

In de profetenlezing van deze week beschrijft Jeremia de straf die de Joden zou overkomen, omdat zij Hebreeuwse slaven na zes jaar dienst aanhielden als slaven - hetgeen een overtreding van het gebod was dat besproken werd in het begin van de Tora-lezing van deze week.

Koning Zedekia sloot een overeenkomst met het volk op grond waarvan zij al hun joodse slaven zouden vrijlaten na zes jaar dienst - zoals bevolen in de Tora. Kort daarna, kwamen de Joden terug op deze overeenkomst en dwongen hun bevrijde slaven om opnieuw in hun dienst te komen.

God zond vervolgens Jeremiah met een boodschap van berisping: "Daarom, zo zegt Hashem: U hebt naar Mij niet geluisterd door vrijlating af te kondigen, ieder voor zijn broeder en ieder voor zijn naaste. Zie, dan kondig Ik voor u een vrijlating af, spreekt Hashem, voor het zwaard, voor de pest en voor de honger. Ik zal u tot een schrikbeeld stellen voor alle koninkrijken van de aarde." Jeremia 34:17.

Vervolgens toont de profetenlezing levendig de vernietiging en verwoesting die de Joden zouden ervaren. De lezing eindigt met woorden van geruststelling: "Als Mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb, dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob en van Mijn dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob zal nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij over hen  ontfermen." Jeremia 33: 25 en 26.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.