BSD

De profetenlezing voor parasja Korach

I Samuel 11:14-12:22

bereishit

De profeet Samuel (een afstammeling van Korach en de hoofdrolspeler van het Torah-gedeelte van deze week) verzamelt de Joden om Saul als koning van Israël te installeren. Tijdens zijn toespraak aan de Joden heeft hij uitgeroepen: "Hier ben ik, getuig tegen mij voor G-d en voor zijn gezalfde, wiens os of ezel heb ik genomen, of wie heb ik beroofd? Of wie heb ik onderdrukt, of van wiens hand heb ik steekpenningen genomen..." Dit refereert aan de verklaring van Mozes in de parasja van deze week:"Ik heb geen ezel van wie dan ook genomen en ik heb geen van hen ook maar schade berokkend."

Het volk verzamelt in Gilgal voor een tweede kroning van koning Saul - de eerste ontbrak het aan een overtuigende algemene instelling. Zij brengen offers en verheugen zich met elkaar. De profeet Samuel vraagt dan ​​de mensen om te getuigen dat hij nooit misdaden tegen het volk heeft gepleegd en zij bevestigen dat. Hij bespreekt hoe G-d hen elke stap van de weg redde en hen helpt en tuchtigt omdat ze een koning van vlees en bloed willen hebben. Hij verzekert hen dat G-d bij hen zal zijn als zij in Zijn wegen wandelen en van de gevolgen die zij zullen zien als zij het woord van G-d niet navolgen.

Om de ernst van zijn woorden te onderstrepen, vraagt ​​Samuel G-d om een ​​onweersbui te sturen, hoewel het niet het regenseizoen was. Het Joodse volk begreep de boodschap en vroeg Samuel om namens hen te interveniëren en de onweersbui te laten ophouden. De haftorah eindigt met een geruststelling: "Want G-d zal zijn volk niet verlaten voor Zijn grote naam, want G-d heeft gezworen om u tot een volk voor zichzelf te maken."

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.