BSD

De profetenlezing voor parasja Kie Tisa

I Koningen 18:20-39

bereishit

In de Haftara van deze week, laat de profeet Elia de waardeloosheid van de Baal zien, net zoals Mozes de Israëlieten heeft gekastijd voor het dienen van het Gouden Kalf, zoals besproken in de Tora lezing van deze week.

De achtergrond van de Haftara van deze week: koning Achab en koningin Izebel regeerden over het noordelijke koninkrijk van Israël, en moedigden de verering van de god Baal aan, evenals andere vormen van afgoderij. Om te bewijzen dat God alleen de controle heeft en levensonderhoud geeft, maakte Elia een droogte over het koninkrijk bekend - geen regen zou er gedurende drie jaar vallen. Toen Achab vervolgens Elia ervan beschuldigde problemen voor de Israëlieten te veroorzaken, daagde Elia hem uit tot een krachtmeting. Hij, Elia, zou het monotheïsme vertegenwoordigen, en 850 afgodische "profeten" zouden hun zaak vertegenwoordigen. Achab ging accoord.

De Haftara begint met Elia, de Baäl profeten, en veel toeschouwers die bovenop de berg Carmel verzameld zijn. Elia bestrafte het volk van Israël, door de volgende beroemde woorden uit te spreken: "Hoe lang blijven jullie hinken op twee gedachten? Als Hashem God is, volg dan Hem, en als het de Baäl is, volg dan hem".

Elia gaf vervolgens een toelichting op zijn uitdaging: "Geef ons twee stieren en laat ze [de Baäl profeten] één van de twee kiezen voor hen en snijdt de stier in stukken en leg die op het hout, maar vuur zullen zij er niet bij doen, en ook ik zal een stier bereiden, en op het hout leggen, en vuur zal ik er niet bij doen. En jullie zullen jullie god aanroepen, en ik zal mijn Hashem aanroepen, en die het vuur zal aansteken is de echte God."

Het volk was het eens met deze uitdaging, en de profeten van de Baäl waren het eerst. De smeekbeden van de profeten aan hun god bleven onbeantwoord. Elia beschimpt hen: "Roep wat harder, want jullie veronderstellen dat hij god is. [Misschien] spreekt hij of achtervolgt hij [de vijanden], of misschien is hij op reis; misschien slaapt hij en zal hij wakker worden...."

Toen de avond naderde, ging Elia naar het midden van het schouwtoneel. Hij bouwde een altaar, legde zijn offer erop en overgoot het met water. "Hashem, de God van Abraham, Isaak en Israël," zei hij. "Laat het vandaag bekend worden dat U de God in Israël bent en dat ik uw dienaar ben, en op uw woord heb ik al deze dingen gedaan. Antwoord mij, o Hashem, antwoord mij, en dit volk, zal dan weten dat U Hashem bent..."

Een vuur daalde onmiddellijk uit de hemel en verteerde het offer, evenals het altaar en het omliggende water. "En al het volk zag het, en viel op hun aangezicht, en zij zeiden:" Hashem is God, Hashem is God. "

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.