BSD

De profetenlezing voor parasja Ki Tavo

Jesaja 60:1-22

bereishit

Deze week is de profetenlezing de zesde van een serie van zeven "lezingen van Troost." Deze zeven lezingen beginnen op de Sjabbat volgende op Tisha B'Av en gaan door tot Rosh Hashana.

In gloedvolle bewoordingen beschrijft de profeet wat zich zal ontvouwen tijdens de Verlossing. Beginnende met de opstanding uit de doden en de inzameling van de ballingen, gaat hij verder met de vreugde en overvloed die het Joodse volk dan zal ervaren, evenals de geschenken die door alle volkeren van de wereld naar God zullen worden gebracht.

Tot slot, het Joodse volk zal niet langer worden veracht en bespot, er zal niet langer geweld noch rouw zijn, en God zal zijn eeuwige licht glans over zijn volk doen schijnen.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.