BSD

De profetenlezing voor parasja Kedosjiem

Ezechiël 20:2-20

bereishit

In de haftorah van deze week herhaalt G-d nogmaals om de geboden na te leven, de sabbat te houden en de afgodendienst te verwerpen; de parasja van deze week weergevend, waarin veel geboden worden besproken, inclusief de verplichting om de sabbat te heiligen en afgoderij te verwerpen.

De profeet Ezechiël brengt G-d's boodschap over door de Joden eraan te herinneren hoe Hij hen gekozen heeft als Zijn volk, hoe Hij hen uit Egypte heeft gevoerd en hen beloofde naar het Heilige Land te brengen. In Egypte heeft G-d een profeet gestuurd die de Joden aanspoorde om hun afgoden te verlaten, maar zij hebben dat niet gedaan. Hij gaf hen wetten en voorschriften, inclusief die van de nakoming van de sabbat als een teken tussen Hem en Zijn volk. "Maar in de woestijn werd het huis van Israël Mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen en verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven. Verder ontheiligden zij Mijn sabbatten zeer...." vers 13.

De profeet gaat verder met het noemen van G-d's straf jegens de Joden in de woestijn, namelijk dat zij het Heilige Land niet binnen konden gaan. Hij spoort de kinderen aan om niet de wegen van hun vaderen te volgen, maar om de wetten na te leven en de sabbat te heiligen.

Bron: Haftorah-in-a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.