BSD

De profetenlezing voor parasja HaBeracha

Jesaja 57:14-58:14

bereishit

De profetenlezing van vandaag bespreekt de concepten van bekering, vasten en het thema van de dag: Jom Kippoer.

De profetie begint met de woorden "Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg, neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!." Een verwijzing naar de Yetzer Hara ("de kwade inclinatie") die moet worden verwijderd om de weg te effenen voor een oprechte bekering. God verzekert dat Hij niet voor altijd boos zal zijn op hen die zich bekeren, en dat Hij in plaats daarvan hen zal leiden. De goddelozen, aan de andere kant zijn te vergelijken met een onstuimige zee: "zij hebben geen vrede."

God spoort de profeet Jesaja aan om het volk te vermanen met betrekking tot hun wijze van vasten, die God verwerpelijk vindt - een boodschap die doorklinkt tot op de dag van vandaag:

"Hoewel zij Mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van Mijn wegen....." "Waarom vasten wij als U het toch niet ziet?"' vragen ze. 'Waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet?" Zie, op de dag van uw vasten doet u uw zaken en van uw schuldenaren verlangt u met geweld betaling. Zie, u vast voor ruzie en strijd, en om met goddelozen op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Is dit het vasten dat Ik verkies?......dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as?"

In plaats daarvan, leert Jesaja de Joden de juiste manier van vasten:

"dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt.....Dan zult u roepen en God zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik".... En God zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt."

De lezing eindigt met de belofte van grote beloningen voor hen die de Sabbat houden en eren.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.