BSD

De profetenlezing voor parasja Ha'zienoe

II Samuel 22:1-51

bereishit

Deze week beschrijft de profetenlezing het lied dat Koning David in zijn ouderdom schreef, in navolging van de wekelijkse Tora-lezing, waar Mozes zijn afscheidsrede tot de Joodse volk gezongen uitspreekt.

Het lied getuigt van de dankbaarheid aan God voor het redden van al zijn vijanden. Hij begint met de beroemde woorden "Hashem is mijn rots en mijn burcht. Hij gaat verder met het beschrijven van de pijn en ontberingen die hem overkwamen en herhaalt dat hij zich altijd tot God keerde in zijn momenten van verdriet. Hij vertelt over God's reactie op degenen die hem kwelden: "en Hashem donderde vanuit de hemel; en de Allerhoogste verhief Zijn stem. En Hij stuurde pijlen en Hij verstrooide hen, en Hij bliksemde en verschrikte hen....Ik vervolgde mijn vijanden, en verdelgde hen, ik keerde niet eerder terug totdat zij waren verteerd."

De Koning schrijft zijn redding toe aan zijn oprechtheid in het volgen van God's wegen: "Hashem vergold mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen beloonde Hij mij..."

Het lied eindigt met het uiten van David's dankbaarheid: "Daarom zal ik U, Hashem, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt Zijn koning grote overwinningen en bewijst goedertierenheid aan Zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid."

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.