BSD

De profetenlezing voor parasja Eekev

Jesaja 49:14-51:3

bereishit

Deze week is de profetenlezing de tweede van een serie van zeven "lezingen van Troost." Deze zeven lezingen beginnen op de Sjabbat volgende op Tisha B'Av en gaan door tot Rosh Hashana.

Het verbannen Joodse volk geeft uiting aan hun bezorgdheid dat God hen verlaten heeft. God verzekert hen dat dit niet zo is, door Zijn liefde en genade voor Zijn volk te vergelijken met die van een moeder voor haar kinderen, en zelfs nog meer dan dat.

De profeet Jesaja beschrijft dan aandoenlijk de inzameling van de ballingen die plaats zal vinden met de komst van de Messias en terugkerend naar het oorspronkelijke onderwerp van deze lezing, namelijk de klacht van het Joodse volk dat zij door God verlaten zijn, herinnert hij hen aan hun opstandig gedrag dat hen de ballingschap en lijden bracht.

Hij eindigt met bemoedigende woorden, ons herinnerend aan wat er gebeurde met onze voorouders Abraham en Sarah. Net zoals zij waren gezegend met een kind toen zij alle hoop hadden opgegeven, zo zendt God ons de Messias.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.