BSD

De profetenlezing voor parasja Devariem

Jesaja 1:1-27

bereishit

De profetenlezing van deze week is de derde van een reeks van drie "lezingen van onheil." Deze drie lezingen worden gelezen tijdens de drie weken van rouw over Jeruzalem, tussen het vasten van 17 Tammuz en 9 Av.

Jesaja brengt aan de Joden een van God ontvangen visioen over, waarin de inwoners van Juda en Jeruzalem worden getuchtigd, omdat zij in opstand kwamen tegen God, en werden bekritiseerd voor het herhalen van hun fouten en niet af te zien van hun zondig doen en laten ---- zelfs na berispt en gestraft te zijn. "Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben God verlaten, de Heilige van Israël verworpen" (vers 4).

Harde woorden worden gebruikt, wanneer de Joodse leiders met de oversten van Sodom en Gomorra worden vergeleken. God verklaart zijn afkeer voor hun offers die op smaak worden gebracht door heidense gewoonten. "Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden! Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu een stad van moordenaars!" vers 21.

Jesaja spreekt dan zachtere woorden, de mensen aanmoedigend om zich oprecht te bekeren en daden van recht en vriendelijkheid te betrachten jegens de behoeftigen, wezen en weduwen, en belooft hen het beste van het land in ruil voor hun gehoorzaamheid. "Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol." vers 18 De lezing wordt afgesloten met de belofte dat God uiteindelijk Israëls rechters en leiders zal herstellen, wanneer "Sion door recht verlost zal worden, en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid." vers 27.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.