BSD

De profetenlezing voor parasja Chajee Sara

1 Koningen 1:1-31

bereishit

De profetenlezing van deze week beschrijft de ouderdom van koning David, in navolging van de parasja van deze week, die vermeldt dat "Abraham oud was, vergevorderd in dagen."

Koning David was oud en voortdurend koud. Een jong meisje, Abisag uit Sunem, werd aangesteld om hem te dienen en om te zorgen dat de oude monarch warm bleef.

Adonia, één van de zonen van koning David, die zag dat zijn vader oud was geworden, greep de kans om de weg te bereiden voor zijn bestijging van de troon van zijn vader, wanneer die zou zijn overleden - ondanks het feit dat koning David uitdrukkelijk wenste dat zijn zoon Salomo hem op zou volgen. Adonia wierf twee invloedrijke mensen aan - de Hoge Priester en de commandant van Davids legers - die beiden bij David in ongenade waren gevallen, om zijn zaak te ondersteunen. Hij regelde een wagen, met vijftig mensen die voor hem uitliepen, en nodigde een aantal van zijn sympathisanten uit om een feest te vieren waar hij zijn koninklijke ambities bekend zou maken.

De profeet Nathan moedigde Bathseba, de moeder van Salomo, aan om koning David te benaderen en hem te smeken om zijn keuze van Salomo, als zijn opvolger, te bevestigen. Dit deed ze, met vermelding van de recente acties van Adonia waarvan de koning niet op de hoogte was. Wat later voegde Nathan zich bij Bathseba om aan de koning uitdrukking te geven dat hij het verzoek van Bathseba steunde. Koning David ging in op hun verzoek: "Inderdaad," vertelde hij Bathseba, "zoals ik u heb bezworen bij de God van Israël door te zeggen: "Voorzeker zal uw zoon, Salomo na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten in mijn plaats, zeker, zo zweer ik dat ook deze dag."

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.