BSD

De profetenlezing voor parasja Besjalach

Richteren 4:4-5:31

bereishit

De profetenlezing van deze week beschrijft de val van de Kanaänitische legeroverste Sisera en zijn legers, die weg werden gevaagd door de rivier de Kison, en Deborah's daaropvolgende lied van dankzegging. Dit loopt parallel met het Tora gedeelte van deze week die, de verdrinking van de Egyptische strijdkrachten in de Rode Zee en de daaropvolgende liederen onder leiding van Mozes en Mirjam, bespreekt.

Deborah de profetes was de leider en de rechter van de Israëlieten in een moeilijke tijd; de Israëlieten werden vervolgd door koning Jabin van Kanaän en zijn legeroverste Sisera. Deborah ontbood Barak, zoon van Abinoam en gaf hem de instructies van God door: "Ga en verzamel je mannen bij de berg Tabor, en neem tien duizend mannen met je mee, van de kinderen van Naftali en Zebulon. En Ik zal Sisera, de overste van Jabin, met zijn leger en strijdwagens bij de Kison samenbrengen, en Ik zal hem in je hand geven." Op verzoek van Barak vergezelt Deborah hem, en samen leidden zij het offensief.

Sisera was op de hoogte van de mobilisatie van de Israëlieten en hij verzamelde zijn strijdmacht en ging in de richting van de rivier de Kison. Barak's leger beneden en de hemel boven voerden strijd tegen de Kanaänieten en vernietigden hen. De rivier spoelde ze allemaal weg; niet één van de vijand overleefde.

De verslagen legeroverste vluchtte te voet en kwam aan bij de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Zij nodigde hem binnen en bood aan hem te verbergen. Toen hij in slaap viel, nam Jael een ​​tent-pin en sloeg die door de slaap van Sisera. Het volgende hoofdstuk van de profetenlezing is het Lied van Deborah, die de wonderbaarlijke overwinning beschrijft en de Eeuwige dankt voor zijn hulp.

Bron: Haftorah-in-a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.