BSD

De profetenlezing voor parasja Behaalotech

Zacharia 2:10-4:7

bereishit

Deze haftorah bevat een visioen van de gouden Tempel Menorah, waarvan de dagelijkse ontsteking in de opening van de parasja van deze week wordt besproken.

Deze profetie werd kort voor de bouw van de Tweede Tempel door Zacharia uitgesproken. De haftorah opent met een levendige uitbeelding van de vreugde die zal overheersen wanneer G-d naar Jeruzalem zal terugkeren: "Zing en wees verheugd, dochter van Zion! Want zie, ik zal in uw midden wonen, zegt Hashem."

De profeet beschrijft dan een scène in de hemelse rechtbank: Satan probeerde Joshua, de eerste hogepriester, in dienst te nemen in de Tweede Tempel, omwille van de "vervuilde kleding" (dat wil zeggen zonden) die hij droeg. G-d verdedigt zelf de Hogepriester: "En Hashem zei tot de Satan: Hashem zal u bestrijden, o Satan, Hashem die Jeruzalem heeft gekozen, zal u bestrijden. Is Joshua niet een hout uit het vuur gerukt?" D.w.z., hoe durft Satan iemand te vervolgen die de ontberingen van de ballingschap verdroeg? "En Hij verhief zijn stem en zei tegen degenen die voor hem staan: 'Neem de vuile kleding van hem af.' En Hij zei tot hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u verwijderd, en Ik heb u gekleed met een rein kleed."

G-d gaat dan verder de beloningen te schetsen wanneer Joshua en zijn nakomelingen in G-ds wegen gaan. De ultieme beloning is: "Ziet, ik zal Mijn dienaar, de Spruit, doen komen", een toespeling op de Messias, de Spruit van David.

Zacharia beschrijft dan een visioen van een zevenarmige gouden Menorah. Een engel interpreteert de betekenis van dit visioen: "Dit is het woord van Hashem aan Zerubbabel [afstammeling van koning David, en één van de hoofdpersonen bij het bouwen van de tweede tempel], 'niet door militair geweld en niet door fysieke kracht maar door Mijn Geest, zegt Hashem der heerscharen." Hetgeen betekent dat de afstammeling van Zerubbabel, de Messias, geen moeite heeft met zijn taak, het zal zo simpel zijn als het aansteken van een menorah.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.