BSD

De profetenlezing voor parasja Bechukotai

Jeremiah 16:19-17:14

bereishit

De haftorah bespreekt de straffen die iemand kan verwachten wanneer hij de wet van G-d niet naleeft en de zegeningen die het lot zijn van degenen die de wensen van de Schepper volgen. Dit volgt het thema van de parasja van deze week, die de zegeningen en vloeken uitvoerig omschrijft.

De profeet Jeremia bestraft het volk van Israël voor hun afgoderij en het niet hebben van het geloof in G-d. Hij brengt G-d's woorden van toorn over aan hen die hun vertrouwen niet in Hem stellen - als straf de ballingschap - en van de zegeningen voor degenen die dat wel doen.

"Zo zegt Hashem: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Hashem afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op Hashem vertrouwt, wiens vertrouwen Hashem is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen." 17:5 t/m 8.

De Haftorah eindigt met de volgende schrijnende verzen: "Hashem, hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, Hashem, verlaten. Genees mij, Hashem, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.!" 17:13,14.

Bron: Haftorah in a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.