BSD

De profetenlezing voor parasja Balak

Micha 5:6-6:8

bereishit

In de profetenlezing van deze week is er melding gemaakt van het incident met Balak, de koning van Moab, die de tovenaar Bileam huurde om het Joodse volk te vervloeken. Het hoofdonderwerp van de parasja van deze week.

De profeet Micha profeteert over wat er zal gebeuren na de oorlog van Gog en Magog, de oorlog die voorafgaat aan de komst van de Messias en de uiteindelijke Verlossing.

"Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van Hashem, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen." (5:6) De profeet beschrijft hoe G-d de afgoden en tovenaars zal verwijderen en hoe Hij de vijanden van de Joden zal vernietigen.

De profeet Micha gaat dan ook het Joodse volk bestraffen omdat het de geboden van G-d niet in acht heeft genomen, en roept de bergen en heuvels op als getuigen - een verwijzing naar de patriarchen en de matriarchen - om hen te herinneren aan de grote dingen die G-d voor hen had gedaan. Hij nam hen uit Egypte en veranderde de vloeken die Bileam, de zoon van Beor, wilde uitspreken in zegeningen.

Het Joodse volk antwoordt door te zeggen dat ze niet weten hoe ze G-d moeten dienen en vragen om begeleiding. De profeet herinnert hen aan de Tora, en dat alles wat ze moeten doen, daarin opgenomen is: "Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt Hashem van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." (6:8)

Bron: Haftorah in a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.