BSD

Individuele vrijheid

Parasjat Chayei Sara Genesis 23:1 - 25:18

vrijheid

In hoeverre is een persoon werkelijk vrij? Voor een groot deel kan men denken, dat we gewoon een product zijn van onze achtergronden en milieu: onze ouders, opvoeding en onderwijs, om niet de trauma's te noemen die we meegemaakt hebben in vorige levens. Inderdaad, om deze reden legt de joodse leer grote nadruk op het belang van onderwijs in elke fase van het leven, te beginnen met de kleine kinderen.

Echter, wordt dit perspectief in evenwicht gehouden door een tegengesteld principe, die nooit zijn belang verliest: de totale vrijheid van het individu, ongeacht zijn of haar situatie.

De parasja 1 geeft hiervan een voorbeeld. We lezen over de zoektocht naar een vrouw voor de zoon van Abraham, Isaac. De zoektocht is succesvol en de mooie en jeugdige Rebecca is gevonden. Ze is vriendelijk en gul, met diepe spirituele kwaliteiten, geschikt als de vrouw van de grootste religieuze leraar van de generatie: want dat is waartoe Isaac was voorbestemd. Verder hebben Joodse geestelijke leiders over het algemeen gefunctioneerd als een team van man en vrouw. Dit was het geval met Abraham en Sarah, en het was vooral het geval bij Isaac en Rebecca.

Het interessante is dat, in tegenstelling tot haar man, Rebecca geboren werd in een familie van afgodendienaars, en in een maatschappij van afgodendienst en andere vormen van negatief gedrag leefde . Echter, ondanks haar omgeving, was ze in staat om haar zuiverheid en eigenheid te handhaven. Toen Eliëzer, de dienaar van Abraham, met de suggestie kwam dat ze Isaac zou trouwen, was ze blij bij de gedachte dat ze zou toetreden tot de familie die de Ene God, de Schepper van hemel en aarde aanbaden. Bewijs voor haar gevoelens zijn waar te nemen wanneer haar familie haar vraagt of ze echt meteen haar huis wilde verlaten om te trouwen met Isaac, of liever nog een jaar thuis wilde blijven, zoals de gewoonte was. Haar antwoord was ja, dat ze onmiddellijk wilde gaan. 2

Rebecca was zo nadrukkelijk in deze verklaring dat de wijzen het als een vingerwijzing voor alle toekomstige vrouwen zagen, dat een man niet tegen haar wil een vrouw kan trouwen. Haar onafhankelijke toestemming is noodzakelijk. 3

De Midrash 4 omschrijft Rebecca als "een roos onder de doornen". Dit kenmerkt ook het leven van elk mens. We hebben allemaal een goddelijke ziel, die heiligheid en goedheid zoekt, zoals Rebecca. Maar deze prachtige 'roos' is ook omringd door de 'doornen' van de dierlijke ziel, de soms weerbarstige wensen van lichamelijkheid, en de mogelijke negatieve invloeden van de omgeving waarin men leeft.

Ieder van ons heeft de uitdaging om op te komen voor onze eigen individualiteit, die van de goddelijke ziel in ons en wel op een positieve en gezonde manier. De parasja vertelt ons dat, net als Rebecca, we in staat zijn om dit te doen. God gunt ieder van ons morele en geestelijke vrijheid.

Gelijksoortig zijn de levensverhalen van Abraham en Sara, die ook uit een afgodisch milieu kwamen, en, wat later in de Tora, Rachel en Lea, die haar nichtjes waren en waren opgegroeid in dezelfde familie.

Ieder van ons, man en vrouw, erft van de aartsvaders en in het bijzonder, van de matriarchs, de kracht om vrij te zijn en om onze eigen weg te kiezen. Want als Joods volk hebben we de macht om onszelf te zijn, ongeacht het heersende milieu, en ons doel is om ware geestelijke vrijheid aan alle mensen te brengen. 5

VOETNOTEN

1 Genesis 23:1 - 25: 18.
2 Genesis 24:57 - 58.
3 Zie Rashi over 24:57.
4 Hooglied Rabba 2:2.
5 Vrij op basis van de Lubavitcher Rebbe's Likkutei Sichot vol. 35 p.273.

Bron: Individual Freedom door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.