BSD

De tijd heiligen

Parasja Bo - Exodus 10:1–13:16

tijd

Tijd en plaats zijn twee fundamentele coördinaten van het leven, en in het bijzonder van het Joodse leven en het onderwijs. Met betrekking tot de "plaats", richt de Tora zich op het Heilige Land, de plaats van de Tempel en de Heilige Stad Jeruzalem, als het spirituele centrum voor het Joodse volk en de wereld. Men kan ook denken aan het Joodse huis en de synagoge als voorbeelden van plaatsen waar iets bijzonders is, een hoedanigheid van heiligheid.

In Exodus is er nog een ander fundamenteel idee: de heiliging van de tijd. Dit komt tot uiting in de Goddelijke instructie aan Mozes en het Joodse volk dat "Deze maand zal voor jullie de eerste van de maanden zijn, de eerste maand van het jaar." 1 De Wijzen begrijpen dit als de wet om elke maand de Nieuwe Maan te heiligen, en om de details van de Joodse kalender te berekenen. 2

Dit gebod wordt gevolgd door de gedetailleerde beschrijving hoe op de tiende van de maand het Joodse volk een lam moet nemen, en dit op de veertiende van de maand moet slachten en roosteren als het Pesach lam. Die nacht werden zij bevrijd. Dit moment uit Exodus wordt ieder jaar op de Sederavond van het Pesach feest gevierd.

Een belangrijk element in het vieren van Pesach en eigenlijk in elke Joodse feest is het concept van de Joodse kalender. Dit is een maankalender, waarin de maanden elkaar opvolgen volgens de fasen van de maan. Maar de joodse kalender moet ook rekening houden met het zonnejaar, omdat Pesach, in de eerste maand, altijd moet vallen in het voorjaar. Vandaar dat in een schrikkeljaar, een extra maand aan het Joodse jaar wordt toegevoegd.

In de oude tijden gingen getuigen, die de nieuwe maan hadden gezien, naar het Hof in Jeruzalem, en zouden dan de wijzen het begin van de nieuwe maand afkondigen. In latere generaties werd dit moeilijk op grond van de Romeinse vervolging. De wijze Hillel II (4e eeuw gewone jaartelling) berekende de details van de Joodse kalender en vandaag volgt het gehele Joodse volk, over de hele wereld, zijn systeem. De eenheid van de Joodse kalender is een opmerkelijke uitdrukking van de eenheid van het Joodse volk.

De opdracht om de nieuwe maan te heiligen en de Joodse kalender te berekenen was de eerste opdracht die aan het Joodse volk als geheel werd gegeven. Rashi suggereert zelfs dat deze opdracht het begin van de gehele Tora zou zijn. 3 Door de kalender heiligt en transformeert het Joodse volk de tijd. Sjabbat komt automatisch elke zeven dagen; maar de Joodse kalender, in de handen van de leiders van het Joodse volk, bepaalt op welke dag de Nieuwe Maan valt, en daardoor op welke dagen de feesten zijn, zoals Pesach of Jom Kippoer, de heiligste dag van het jaar.

De taak van het Joodse volk is het leven te heiligen en transformeren, waardoor het een domein wordt voor de inwoning van het Goddelijke. De eerste stap in dit proces was het gebod dat hen de macht gaf om de tijd te heiligen. Dit was de opmaat voor de Exodus, hetgeen zou leiden tot de verovering van het Heilige Land, de uiting van de heiliging van een "domein." Dit geeft de volledige rol van het Joodse volk weer: het brengen van heiligheid en licht in de wereld in al zijn aspecten, met inbegrip van zowel ruimte als tijd. 4

Voetnoten

1 Exodus 12 :2
2 Zie Maimonides, de geboden, Positive Command No.153. 4.5
3 Zie Rashi op Genesis 1:1
4 Bekijk de Lubavitcher Rebbe's Likkutei Sichot vol. 26 p.59 ff.

Bron: Sanctifying Time door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.