BSD

Parasjat Tzav, Leviticus 6:8 - 8:36.

Geef een duwtje

Bron: Breslev.co.il Deze week vertelt de Toralezing ons dat "... en het vuur ... zal brandende gehouden worden op [het altaar] ... en de priester zal elke morgen het hout aansteken" (Leviticus 6:12).

De Talmoed wijst erop, dat hoewel er een vuur neerdaalde uit de hemel, toch was een "menselijke daad" nodig om het vuur brandende te houden.

We kunnen ons afvragen - en inderdaad, het gehele proces van de Goddelijke dienst, die in de tempel plaats vond, almede in ons dagelijks leven- waar heeft God ons werk nog voor nodig? Hij kon toch zeker alles zelf doen?

De Talmoed vertelt een verhaal over Rabbi Chanina ben Dosa, die een enorme steen zag, die hij aan de tempel wilde geven. De steen was te groot voor hem om hemzelf te verplaatsen en ook kon hij het zich niet veroorloven om arbeiders te huren om hem hierbij te helpen. Hij zag een visioen waarin God hem vertelde: Duw de steen met je pink. Rabbi Chanina ben Dosa duwde de steen en hij zag engelen, die hem hielpen om het naar de tempel te verplaatsen.

Wat leert dit verhaal ons? We worden regelmatig geconfronteerd met overweldigende uitdagingen. Het is de moeite waard om te onthouden dat God alleen van ons vraagt om met onze pink te duwen. We hebben de mogelijkheid om ons aan te sluiten op het oneindige, we hoeven alleen maar "de deur te openen" en ons best doen. Als we dat doen, zullen we succes hebben die onze stoutste dromen te boven gaan. Met de hulp van Boven, zijn we in staat om veel meer te volbrengen dan wanneer we het alleen zouden doen.

Echter, we moeten die eerste stap zetten, ook al is het maar een klein duwtje, aan te sluiten op het oneindige,om zo de Goddelijke zegeningen in ons dagelijks leven te ontvangen.

Bron: Give-a-Little-Push door Mordechai Wollenberg

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Talmoed Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen Joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.