Ware Barmhartigheid - Kie Tisa

Bron: Breslev.co.il Na het Gouden Kalf debacle, zocht Mozes, voor het Joodse volk, een weg om Gods vergeving te bereiken. Daartoe openbaarde God aan Mozes de Dertien Goddelijke Attributen van Genade, en opende zo voor alle toekomstige generaties een weg om verzoening en genezing te bereiken:

En Hashem ging aan hem voorbij en riep: "Hashem, Hashem, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en waarheid, die goedertierenheid bewijst aan duizenden, die de ongerechtigheid, rebellie en zonden vergeeft, en Hij reinigt..."(Exodus 34: 6-7)

Dit roept een interessante vraag op: waarom wordt "een overvloed aan waarheid" als één van de attributen van barmhartigheid beschouwd? Mededogen, genade en vriendelijkheid lijkt duidelijk; maar de waarheid? Waarheid is een strenge en eerlijke rechter, niet bereid om misdaden en overtredingen over het hoofd te zien.

Onze tekortkomingen en mislukkingen zijn feitelijk slechts oppervlakkig.

De realiteit is echter, dat onze tekortkomingen en gebreken slechts voor een ogenblik in de tijd echt oppervlakkig zijn en dan nog uitsluitend als een buitenlaag van onszelf. Het Hebreeuwse woord voor zonde, chet, betekent eigenlijk "het doel missen, ontoereikend te zijn." In wezen zijn we niet onrechtvaardig; we schieten gewoon tekort in ons potentieel. De Dertien Attributen van Genade en het daarmee verweven concept van teshuvah, dat correct vertaald "terugkeer" betekent naar iemands ware zelf, is de weg, die ons opnieuw verbindt met ons potentieel, ons ware zelf. Dit potentieel blijft heel en wordt niet beïnvloed door welke tijdelijke omweg dan ook, die we genomen hebben.

Wanneer we een beroep doen op deze kenmerken, verbinden we ons met onze relatie, met de Bron van alle bestaan, een relatie die in ons dieper geworteld is en die een mislukking niet kan bereiken. De grootste tyfoon beroerd het water van de zee alleen dicht aan de oppervlakte, maar de oceanische diepten blijven rustig en onbekommerd. We hebben binnen in onze ziel een plaats die diep verbonden is met het Oneindige, een plaats die de effecten van onze negatieve keuzes niet kunnen bereiken. Als we dit niveau van zijn tot leven brengen, vinden we nieuwe reservoirs van kracht, om ons leven te veranderen.

Wij zijn fundamenteel en essentieel echt Goddelijk en positief. Wanneer we daarvoor kiezen, dan kunnen we elk moment tot die werkelijkheid toegang krijgen. En Gods attribuut van waarheid snijdt al de externe lagen weg en ziet ons zoals we werkelijk zijn.

Geschreven door Rabbi Shlomo Yaffe, vertaald uit het Engels door Jadied.
Bron: True-Mercy

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.